การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย Horenso

16 มิถุนายน 2563


หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยHORENSO

(การสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)


ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบความจำเป็นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO

2. เพื่อทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

 หัวข้อการอบรม

 1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 2. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 4. 3 เสาหลักHORENSO
  • Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 5. หัวใจสำคัญของ HORENSO
  • ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว  ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
 6. การเชื่อมโยงHORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

         พนักงานฝ่ายธุรการ หรือพนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร


ค่าสัมมนา  3,500 บาท (ไม่รวม VAT 7%) 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิทยากร

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี


สถานที่อบรม (VENUE)

Gold Orchid Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

16 มิถุนายน 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 135 ครั้ง