การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วย Horenso

24 กุมภาพันธ์ 2563


หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยHORENSO

(การสื่อสาร ประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา)


ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบความจำเป็นใน การสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบด้วยหลักการHORENSO

2. เพื่อทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

 หัวข้อการอบรม

 1. ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
 2. วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
 3. ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น
 4. 3 เสาหลักHORENSO
  • Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  • Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
  • Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
 5. หัวใจสำคัญของ HORENSO
  • ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว  ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
 6. การเชื่อมโยงHORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

         พนักงานฝ่ายธุรการ หรือพนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กรคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

พนักงานทุกระดับในองค์กร

วิทยากร

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี


สถานที่อบรม (VENUE)

Palazzo Hotel รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00 น.

จัดโดย

Professional Training Solution (Ptstraining.in.th)
เบอร์ติดต่อ : 0868929330

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3500 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 23 ครั้ง