“การเพิ่มค่า %OEE และลด Loss time ในกระบวนการผลิต”

23 มีนาคม 2565

หลักการและเหตุผล:

           ค่าOEEเป็นดัชนีตัวหนึ่งที่ใช้วัดความสำเร็จของTPMในภาพรวม โดยพิจารณาที่ผลลัพธ์เป็นสำคัญ  กล่าวคือ การพิจารณาที่การใช้ประโยชน์จากเครื่องจักร การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบและการทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยให้หาค่า %A (Available time)หรือเวลาการทำงานของเครื่องจักรจริงเทียบกับเวลาการทำงานของเครื่องจักรตามแผน และ ค่า %P (Performance Rate)หรือ ประสิทธิภาพการเดินเครื่องจักร รวมถึงค่า %Q (Good Quality Rate)ซึ่งก็คือ อัตราการคุณภาพการผลิตสินค้าดีทั้งหมด 

          การเพิ่มค่าOverall Equipment EffectivenessหรือOEEนั้นเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรแต่ละตัวได้อย่างชัดเจนด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลการผลิตที่บันทึกได้ โดยต้องบันทึกค่าทุกวัน ทุกเครื่อง เพื่อบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อนที่จะเกิดDowntimeซึ่งจะทำให้ผลผลิตลดลง รวมถึงค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรก็สูงขึ้นได้

           ค่าOEEนั้นค่าที่สูงจะดีกว่าค่าที่ต่ำ ซึ่งระดับของค่าดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กรที่จะเป็นผู้กำหนดตามความเหมาะสม และต้องพยายามไม่ให้ค่าOEEต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดซึ่งจะหมายถึงการเกิดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตหรือที่เรียกว่าLoss timeนั่นเอง

          Loss timeหรือ "เวลาความสูญเปล่าในการผลิต" ซึ่งก็คือเวลาที่สูญเสียไปในระหว่างการผลิตในเรื่องของการทำงานผิดขั้นตอน เป็นเวลาที่ไม่สร้างคุณค่า (Non-value time)มักเกิดขึ้นบ่อย ๆ และแฝงตัวอยู่ในเกือบทุกขั้นตอนการผลิตและอาจจะไม่สามารถตรวจวัดในขณะผลิตได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราควรทำกิจกรรมที่เรียกกันว่า "กิจกรรมการลดLoss timeการผลิต" ซึ่งจะทำให้สามารถผลิตชิ้นงานได้เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่กำหนดได้ในสูตรการผลิต และในอนาคตกิจกรรมเพื่อลดLoss timeนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เวลาการผลิตที่ใช้ลดลง และจำนวนชิ้นงานก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

          การเพิ่มค่า %OEEและการลดค่าLoss timeเป็นส่วนหนึ่งของหลักการวัดประสิทธิภาพเครื่องจักรโดยรวม (Overall Equipment Effectiveness)ดังนั้นหากโรงงานมีการวัดค่าOEEอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรไม่ลดลง หรืออาจทำให้สูงขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งก็จะสามารถใช้งานเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการผลิตก็ลดลงตามมานั่นเอง


เนื้อหาของหลักสูตร:

  Œความหมายของค่าOEEและLoss timeของเครื่องจักร

      การแบ่งประเภทของค่าOEEและLoss time

      Žวิธีการเลือกเครื่องจักรในการวัดค่าOEEและLoss time

 ขั้นตอนและวิธีการบันทึกค่าOEEและLoss timeการผลิต

 สูตรการคำนวณค่าOEEและLoss time

 ‘วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากค่าOEEและLoss time

 ’การค้นหาสาเหตุและการแก้ไขค่าOEEและLoss time

 “กรณีศึกษาโรงงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดการค่าOEEและLoss timeอัตราค่าสัมมนา 2,500/ท่าน สมัคร 4 จ่าย3(ไม่รวมVat)

เวลา 09.00-16.00 น.


สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: [email protected] www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Training อบรมภายในได้***

วิทยากร


บรรยายโดย อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

บรรยายออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 มีนาคม 2565 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500/ท่าน สมัคร4 จ่าย3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2706 ครั้ง