การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกยุค 4.0

14 มิถุนายน 2562

หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี จึงต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ทั้ง3สิ่งนี้ต้องทำงานสอดประสานกัน เพื่อให้เกิดความแม่นยำในการทำงานการเก็บสต็อกไว้มากเกินไป ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและเสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน การเก็บสต็อกน้อยเกินไปทำให้ของขาดไม่พอใช้ ไม่พอขาย ทำให้เสียโอกาส และเสียลูกค้า การตรวจนับสต็อกที่ไม่ถูกต้อง และไม่รู้วิธีป้องกัน ก็เกิดปัญหาซ้ำซากไม่รู้จักจบสิ้น การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้กันในบริษัทชั้นนำในการควบคุมดูแลระดับสต็อกให้พอดี จะช่วยให้เราเกิดแนวคิดในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มคน

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถออกแบบคลังสินค้าเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม หัวหน้าคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องขององค์การ

 

หัวข้อการฝึกอบรม (พร้อมภาพและวิดีโอตัวอย่างจริงประกอบการบรรยายแบบเข้มข้นตลอดหลักสูตร)

Eคลังสินค้า...เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจ

ทำไมต้องมีคลังสินค้า 

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการคลังสินค้า 

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า 

Eขั้นตอนและเทคนิคการจัดการสต๊อกสินค้าแบบมืออาชีพ 

-สิ่งสำคัญในการจัดการสต๊อก 

-ผลกระทบต่อองค์กรในการจัดการสต๊อก 

-เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของสต็อก 

- (ABC Analysis / Pareto's 80/20 Rule) 

Eการวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า 

-การรับสินค้าและพัสดุเข้าคลัง 

-การจัดเก็บสินค้าและพัสดุในคลัง 

-การจัดสายและวิธีการเบิกและจ่ายของออกจากคลัง 

-เทคนิคการบันทึกรับสินค้าเข้าคลังและบันทึกเบิกจ่ายออกจากคลัง 

-การออกแบบคลังสินค้าและการไหล/การเคลื่อนไหวของสินค้าและการจัดการกับกองเก็บ 

+ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการออกแบบคลังสินค้า 

+ข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบคลังสินค้า 

+หลักการUse of Cube 

+การกำหนดความต้องการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิผล 

+วิธีการคัดเลือกระบบจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างถูกต้อง 

-แนวคิดวางผังและการไหลของสินค้า (Warehouse Layout and Flow) 

+ปัจจัยที่ต้องคำนึงในการไหลของสินค้า (การรับ,การจัดเก็บ,การเลือกหยิบ, การเติมเต็มสินค้า &การจ่าย) 

+หลักการLength of Flow 

-หลักการกำหนดพื้นที่ของคลังสินค้า 

-เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และควบคุม FIFO 

+ Live Storage Systems, Very Narrow Aisle 

-หลักการพิจารณาตำแหน่งการวางสินค้า 

-จ่ายแบบUPDATE REALTIMEเพื่อทราบยอดคงเหลือตลอดเวลา และทันต่อสถานการณ์ 

-การแก้ปัญหาการจัดเก็บสต็อกสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- The Development in WMS (Warehouse Management System) 

Eการตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ 

Eเทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว 

Eเทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง 

-วิธีการสอบทวนสต็อก (Stock Verification) 

-วิธีสอบสวนเพื่อหาสาเหตุแห่ง Discrepancies 

Eวิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock) 

Eระบบควบคุม / การตรวจสอบและการตรวจนับ


อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจร

 

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมเกียรติ ลีรัตนขจรสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 มิถุนายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1010 ครั้ง