การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC

27 ธันวาคม 2564


หลักการและเหตุผล

 

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วยDISCเป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีD-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

2.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Øพนักงาน

Øหัวหน้างาน

Øผู้จัดการ

Øบุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

Øการบรรยาย 30%

Øกิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม60%

Øกรณีศึกษา 10%

 

รายละเอียดการดำเนิน

Ø1 วัน (3 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

 

 

 

 

3 ชม

 

 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

·       เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·       การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจด้วย 2C

·       การสื่อสารโดยใช้หลักSMCRF+5W

·       ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

Workshop ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

พักเบรก

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

·       วิเคราะห์พฤติกรรมตนเองโดยใช้4 WINDOW

·       เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4TYPE

·       ถาม-ตอบ

Workshop วิเคราะห์ตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือDISC

 

หมายเหตุกำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 ธันวาคม 2564 9.00 น. – 12.00 น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 935 ครั้ง