การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC

20 พฤษภาคม 2564


หลักการและเหตุผล

 

การสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน หากสื่อสารแล้วผู้อื่นเข้าใจหรือผู้รับสารยอมรับถือว่าประสบความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่ง แต่มนุษย์มีความแตกต่างกันในทุกด้าน อาทิ การรับรู้ การเข้าใจ การตัดสินใจ ดังนั้นหากเราต้องการเรียนรู้ว่าคนแต่ละประเภทมีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไร เราจำเป็นต้องมีทักษะ และใช้วิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารอย่างเป็นระบบและสามารถเข้าถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างได้ผลด้วยDISCเป็นหลักสูตรที่เน้นเรียนรู้คนแต่ละประเภท เพื่อการปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างวิธีการในการประสานงานให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมาตามเป้าหมายของหน่วยงานและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร โดยการเรียนรู้ผ่านทฤษฎีD-I-S-C เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการนำมาประยุกต์กับการสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

1.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนแต่ละประเภทตามหลัก D-I-S-C

2.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความจำเป็นของการสื่อสารและการประสานงาน

3.             เพื่อให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง และฝึกฝนหลักการพูด หลักการฟัง หลักการตั้งคำถาม และนำไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

Øพนักงาน

Øหัวหน้างาน

Øผู้จัดการ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

Øการบรรยาย 40%

Øกิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%

Øกรณีศึกษา 10%

 

รายละเอียดการดำเนิน

Ø1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.00-10.30 น.

กิจกรรม สร้างประสบการณ์แรกพบ

·         คำถามทรงพลังเพื่อดึงศักยภาพ

·         เทคนิคการสร้างหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

·         การสื่อสารโดยใช้หลักSMCRF+5W

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น

Workshop

10.30-10.45 น.

พักเบรค

 

 

10.45-12.00 น.

·         จิตวิทยาการสื่อสาร

·         ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสาร

·         การเสริมสร้างทักษะและบุคลิกภาพที่ดีในการสื่อสาร

·         ส่วนผสมในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Workshop ฝึกการใช้ส่วนผสมของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

 

วิทยากรบรรยาย

Workshop

12.00-13.00 น.

พักเที่ยง

 

 

13.00-14.30 น.

ประสานงานเพื่อผลสำเร็จของงาน

·         หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 360 องศา

·         เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ด้วย 6STEP

  • การประสานงานโดยใช้หลัก 3D

·         5เคล็ดลับเการประสานงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

·         ไขกุญแจการสร้างสุดยอดTEAMWORK

Workshop 7Bกับการประสานงานเป็นเลิศ

 

 

วิทยากรบรรยาย

Workshop

14.30-14.45 น.

พักเบรค

 

 

14.45-16.00 น.

การวิเคราะห์พฤติกรรมตนเองและผู้อื่น

·         การวิเคราะห์ตนเองโดยใช้4 WINDOW

·         เรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ 4 TYPE

·         สร้างCommitmentเพื่อการทำงาน

·         ถาม-ตอบ

Workshop วิเคราะห์ตนเองด้วยเครื่องมือDISC

 

วิทยากรบรรยาย

Workshop

หมายเหตุกำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุลสถานที่อบรม (VENUE)

Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 พฤษภาคม 2564 9.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 26 ครั้ง