การสื่อสารและการประสานงาน ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

18 สิงหาคม 2563

ในยุคปัจจุบัน มนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ข้อมูลต่างๆ ถูกสื่อสารออกไปทั้งภายใน ภายนอก ผ่านกระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ ซึ่งการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประสานงานของผู้ส่ง โดยการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวมไปถึงบุคคลภายนอกองค์กรอย่าง เช่น ลูกค้า เป็นต้น ย่อมจะต้องใช้ความเข้าใจในรูปแบบของการสื่อสารและพฤติกรรมต่างๆ ของผู้รับข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกระบวนการสื่อสารของคนในแต่ละ ช่วงยุคสมัย (Generation) หากผู้ส่งข้อมูลเข้าใจในกระบวนการ รูปแบบ พฤติกรรมการรับข้อมูลของผู้รับ ผู้ส่งหรือ ผู้สื่อสารย่อมจะประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารเรื่องนั้นๆ ได้ง่ายและดียิ่งขึ้น ดังนั้น การสื่อสารจึงถือเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นในประสานงานและในการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานตามความคาดหวังขององค์กร และการมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจะมีผลทำให้พนักงานสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นพนักงานดาวเด่นขององค์กรได้ไม่ยาก ฉะนั้น ในการที่จัดฝึกอบรมในหัวข้อนี้ จึงจะสามารถสร้างเสริมทักษะด้านการสื่อสารให้กับพนักงาน และเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในการสื่อสารหรือประสานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย เช่น กลุ่ม Baby Boomer, กลุ่ม Gen X, กลุ่ม Gen Y ทั้งภายใน ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้


วัตถุประสงค์:

oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ เช่น กับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ลูกน้อง ลูกค้า และการเข้าสังคม
oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเข้าใจบทบาทในการเป็นนักสื่อสารที่ดี
oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมการรับข้อมูลของกลุ่มผู้รับในแต่ละยุค (Generation)และสามารถโน้มน้าวเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุเป้าหมาย
oเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญในการสื่อสารและประสานงาน, สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ


เนื้อหาการอบรม:

§บทสรุปของหลักการ, แนวคิดและทฤษฎี, ความสำคัญ, ความจำเป็น, เป้าหมาย,
§ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารและประสานงานที่ผลต่อองค์กร
§การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
§บทบาทของการเป็นนักสื่อสารและประสานงานที่ดี
§เทคนิคในการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
§เรียนรู้และทำความเข้าใจ พฤติกรรมการสื่อสาร การ
§ประสานงานและการผสมผสานกลุ่มคนหลากหลายยุคสมัย  (Mix Generation)
§เทคนิคการพัฒนาตัวเองสู่ "การเป็นนักสื่อสารและประสานงานมืออาชีพ"


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์cs@ldthai.com หรือโทร. 0944565756


วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 สิงหาคม 2563 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 979 ครั้ง