การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)

25 พฤษภาคม 2564


หลักการและเหตุผล

 

           ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่องค์กรต่างๆทุกประเภทธุรกิจกำลังเผชิญอยู่อย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ปัญหาในด้านทักษะความสามารถของบุคลากรในระดับต่างๆที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจและเป็นทักษะที่มีอิทธิพลต่อความอยู่รอดและการเติบโตขององค์กร อาการหนึ่งที่แสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ถึงปัญหาการขาดทักษะความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจซึ่งสังเกตได้ชัด คือ ความกลัวปัญหาของบุคลากร จนทำให้บุคลากรไม่มีความสนใจหรือความกล้าที่จะนำเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะนำไปสู่ปัญหา อุปสรรคและความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งทำให้องค์กรพลาดโอกาสใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดขององค์กรไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง

 

          การจัดการและการแก้ปัญหาในงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นอาจขยายความรุนแรงหรือกลับมาเกิดซ้ำอีก หลักสูตรนี้เน้นสร้างกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบขั้นต่อขั้น ทันทีที่พบปัญหาโดยเน้นการป้องกันการเกิดซ้ำ ปฏิบัติการแก้ไข (Corrective Action)"และ "ปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action)"ตามแนวทางของ8 Dรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาความสามารถพนักงาน เชิงระบบ ให้พนักงานแสดงความคิด หรือสร้างสรรค์ ในการบ่งชี้ปัญหาและแนวทางแก้ไขได้ด้วยตนเอง

 

 

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ช่วยให้องค์กรพัฒนาระบบการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ

2.ฝึกอบรมการใช้เครื่องมืออันทันสมัยเพื่อช่วยยกระดับการตัดสินใจให้ดียิ่งขึ้น

3.ปูพื้นฐานการปรับปรุงพัฒนาองค์กรทั้งด้านคุณภาพและการบริการอย่างยั่งยืน

4. เรียนรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการหาสาเหตุของปัญหาในระยะสั้น

5.เรียนรู้วิธีการจัดการปัญหาเพื่อไม่ด่วนสรุปสาเหตุของปัญหา

6.สามารถใช้กระบวนการ 8Dมาเชื่อมโยงกับขั้นตอนการควบคุมลูกค้าร้องเรียน เพื่อนำมาทำให้เป็นระบบและดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข

7.เข้าใจถึงกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนด้วย 8Dทั้งในภาคทฤษฏี และ ในเชิงประยุกต์ใช้กับงานจริง

 

  หัวข้อการอบรม

  Module 1: Discovery

  • ปัญหาคืออะไร และ อะไรคือปัญหาขององค์กรในปัจจุบัน
  • การจัดหมวดหมู่ของปัญหาตามกฎ 20/80 ของพาเรโต้
  • อธิบายปัญหาอย่างชัดเจน ว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งกรณีศึกษาและ workshop เพื่อให้เข้าใจปัญหาจากประสบการณ์จริง
  • แนวความคิดการแก้ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ
  • ประเภทปัญหาและแนวทางวิเคราะห์
  • หลักการ5 Whyที่มาและความจำเป็น

 Module 2: Dream

·         นำปัญหาที่เกิดขึ้นมาจัดลำดับผลกระทบที่ได้รับ เพื่อหาทางออกของปัญหาหรือกำหนดเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้ปัญหานี้หายไปในอนาคต ด้วยกระบวนทัศน์และเสริมสร้างทักษะวิธีการคิดแบบระบบ (System Thinking)ซึ่งเป็นวิธีการคิดรากฐานที่สำคัญในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางธุรกิจที่ซับซ้อนวิเคราะห์มิติของการเปลี่ยนแปลง

·         กรณีศึกษาและ workshop เพื่อฝึกวางแผนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เช่นจากตนเอง ทีมงาน และองค์กร จากสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริง

·         เครื่องมืออย่างง่ายในการวิเคราะห์ปัญหา เช่น พาเรโต,แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis

·         กระบวนการแก้ปัญหา 8D

 

 

 

Module 3: Design

·         การเขียนสาเหตุและรากเหง้าของปัญหา...ใช้อะไรดี

·         การแก้ไขปัญหาอย่างขุดรากถอนโคนไม่ให้เกิดอีกต่อไป...ทำอย่างไร

·         การป้องกันการเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบ...ทำอย่างไร

·         การวัดผลลัพธ์การแก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำ...วัดอย่างไร

·         การประยุกต์ทำบทเรียนแห่งการเรียนรู้จากปัญหาให้เป็นปัญหาขององค์กร...ทำง่ายๆได้อย่างไร

·         จัดตั้งทีมงาน

·         ทำการศึกษาสภาพปัญหา

·         ทำการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

·         ทำการระบุพร้อมพิสูจน์สาเหตุรากเหง้า พร้อมระบุจุดหลบหนี

·         ทำการเลือกและทวนสอบมาตรการแก้ไขปัญหาสำหรับสาเหตุรากเหง้าและจุดหลบหนี

·         ทำการประยุกต์และทดสอบผลของมาตรการแก้ไขปัญหา

·         ทำการป้องกันการเกิดซ้ำ

·         การให้การยอมรับต่อทีมงานและรายบุคคลผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

Module 4: Destiny

·         ร่วมมือกันลงมือทำในการแก้ปัญหา

·         ปัญหาที่กำลังจะแก้ ใคร ส่วนงานไหนเข้าใจและรู้ลึกที่สุด

·         กำหนดคนแก้ไข หรือส่วนงานที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการแก้ปัญหาแบบเน้นการมีส่วนร่วม

 ภาพรวมของการคิดที่ใช้รับมือกับการตัดสินใจและการแก้ปัญหา

·         กระบวนการคิด (Thinking Process)

·         ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

·         ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

·         ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

·         ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

·         การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming)ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ

เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เช่น

·         หลักการคิดด้วยมิติ 4ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)

·         การดักจับความคิด (Idea spotting)

·         กระบวนการจัดลำดับความคิด

·         เทคนิค "สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น...ถ้ามันเป็นอย่างนี้...แล้วจะทำอย่างไร"

·         เทคนิค "ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่...หรือสิ่งที่เป็นอยู่"

·         เทคนิค "ตรงกันข้าม"

·         เทคนิค "Mind Map"

รูปแบบหลักสูตร

1.การบรรยาย                                                      40 %

2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshop           60%


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์อนุภาพ พันชำนาญสถานที่อบรม (VENUE)

Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 พฤษภาคม 2564 9.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 18 ครั้ง