“การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA)” (Failure Mode and Effects Analysis)

20 กันยายน 2564


          FMEAเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น FMEAจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับกระบวนการทุกประเภท ทั้งในระดับกระบวนการ กระบวนการย่อย หรือระดับผลิตภัณฑ์ โดยใช้ได้ทั้งกระบวนการผลิตสินค้า (Production)และการบริการ (Service)

         เราจะใช้FMEAเมื่อมีการออกแบบกระบวนการใหม่ (Design)หรือนำกระบวนการเดิมมาออกแบบใหม่ (Redesign) เพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อตอบสนองการแปลงความต้องการของลูกค้า และให้เป็นไปกำหนดและมีคุณสมบัติของผลลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมถึงใช้กับกระบวนการที่มีอยู่ แต่ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลบางประการ เช่น การเปลี่ยนแปลงจาก 4M (Man :คน) , (Machine :เครื่องจักร), (Material :วัตถุดิบ), (Method :วิธีการ)หรือการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

        ยิ่งกว่านั้น เราสามารถใช้FMEAในกรณีที่หากมีการปรับหรือเพิ่มเป้าหมายของกระบวนการให้ดีและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย รวมถึงสามารถใช้วิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ และเมื่อต้องการทบทวนประสิทธิผลหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหลังจากที่ได้ดำเนินการสิ้นสุดไปแล้วร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อสามารถวิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบให้ผลลัพธ์ของกระบวนการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

2.      เพื่อสามารถออกแบบกระบวนการใหม่หรือปรับกระบวนการเดิมให้เป็นไปตามที่ต้องการมากขึ้น

3.      เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการให้มีความยืดหยุ่นตามที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้น   

4.      เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลว หรือข้อผิดพลาดของกระบวนการ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการให้มากขึ้น

5.      เพื่อสร้างส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานการจัดการคคุณภาพและมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง

6.      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการให้อยู่ในขั้นดีเลิศ (The Best Practice Process)

7.      เพื่อลดต้นทุน ลดของเสีย เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

8.      เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร

เนื้อหาของหลักสูตร

1.      FMEA คืออะไร,กระบวนการพื้นฐานของFMEA,การวิเคราะห์ความเสี่ยง(Risk Assessment),การพัฒนากระบวนการ (Process Improvement)ด้วยFMEA

2.      การเริ่มต้นวิเคราะห์กระบวนการด้วยFMEA

3.      ลักษณะสำคัญของการวิเคราะห์ด้วยFMEA

4.      การวิเคราะห์และการคัดเลือกปัญหาด้วยเทคนิค FMEA

5.      ประเภทของFMEA

6.      ขั้นตอนการทำFMEA (รวบรวมข้อมูล,ระดมสมอง,ประเมินตัวเลขของปัจจัยต่างๆ,คำนวณค่าลำดับคะแนนความเสี่ยง (Risk Priority Number: RPN))

7.      การเขียนProcess Flow Chart, Process Trees,และสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping)

8.      การออกแบบ FMEA Worksheet

9.      เกณฑ์การให้คะแนนในปัจจัยด้านความรุนแรงของปัญหา (Severity), ด้านโอกาสในการเกิดปัญหา(Occurrence)และ ด้านความสามารถในการตรวจจับ(Detection)

10. การวิเคราะห์สาเหตุ, การประเมินผลที่ได้จากFMEAและการกำหนดวิธีการแก้ไขป้องกัน

11. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการด้วยเครื่องมืออื่น เพื่อให้เกิดExcellence Processอย่างยั่งยืน

12. กรณีศึกษาการวิเคราะห์ปัญหาด้วย FMEA


ระยะเวลา      1 วัน จำนวนวันละ 6 ชั่วโมง เวลา 9.00- 16.00 น.


สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel:081-134-5581,063-846-6405

E-mail:[email protected].com

www.chosenthebest.com

 วิทยากร


อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

บรรยายออนไลน์ Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กันยายน 2564 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500/ท่าน สมัคร4 จ่าย3 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 170 ครั้ง