การวางแผนและควบคุมการผลิต Production Planning and Control

19 ตุลาคม 2562

หลักการและเหตุผล

    จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบทำให้ธุรกิจยิ่งทวีความรุนแรงในการแข่งขันมากขึ้น ดังนั้นการทำธุรกิจโดยเฉพาะภาคการผลิตและภาคการบริการจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปรับกลยุทธ์ต่างๆ ในการวางแผน การผลิต การปฏิบัติการ และการขาย เพื่อให้ทันต่อสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ฉะนั้น ถ้าองค์กรรู้เทคนิคการวางแผนและควบคุมการผลิต ก็จะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องการสั่งซื้อวัตถุดิบ การทำdemand planning และการทำตารางการผลิต จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง การลดต้นทุนจากสต้อคที่มากเกินไป การใช้พื้นที่มากเกินจำเป็น การใช้อุปกรณ์การเก็บงานระหว่างผลิตมากเกินไป ต้นทุนจากการทำงานล่วงเวลา จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการผลิตลงได้เป็นจำนวนมาก หลักสูตรนี้จะชี้ให้เห็นถึงกุญแจสำคัญว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหา ทำให้สามารถเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทและแข่งขันกับองค์กรอื่นๆได้

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและควบคุมการผลิต

    2. เพื่อทำให้ผู้อบรมสามารถเห็นภาพรวมของการวางแผนและควบคุมการผลิตทั้งหมด

    3. เพื่อทำให้องค์กรผู้เข้าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งทันเวลาที่ลูกค้าต้องการ

    4. เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากความผิดพลาดในการวางแผน Lead time วัตถุดิบ

    5. เพื่องให้องค์กรของผู้เข้าร่วมสัมมนามีกำไร ขยายธุรกิจได้

เนื้อหาหลักสูตร

1. เข้าใจหลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต

    • ระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง การผลิตแบบ Fixed ระบบการผลิตแบบ Make to stock และวิธีวางแผน ระบบการผลิตแบบ Make to order และการวางแผน

2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)

    • ประเภทของการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตแต่ละระบบ

    • ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า

3. การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time) Man & Machine chart แผนภูมิคน-เครื่องจักร Time measurement (การวัดเวลา cycle time) Allowances ใช้ในการคำนวณอัตราการผลิต Standard time calculation การคำนวณการตั้งเวลามาตรฐาน วิธีการคำนวณประสิทธิภาพการผลิต

4. การวางแผนกำลังการผลิต (capacity planning) Process capacity Machine downtime-uptime การคำนวณกำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต วิธีการเพิ่มกำลังการผลิต

5. Material Requirement Planning (MRP) Bill of material การทำรายการวัตถุดิบ Procurement lead-time ระยะเวลาในการสั่งซื้อ Material requirement planning (MRP) Material aggregate planning การวางแผนวัตถุดิบรวมระหว่าง การตลาด-ฝ่ายผลิต-supplier Material receiving control การควบคุมการรับวัตถุดิบ

6. Machine requirement planning การวางแผนเครื่องจักร machine loading การวางแผนอุปกรณ์ machine attachment planning

7. Manpower planning Skill requirement planning ทักษะการทำงานที่ต้องวางแผน Skill matrix ตารางฝีมือ

8. การวางแผนการผลิต

    • ตารางการผลิตหลัก (Master Schedule) Monthly planning แผนการผลิตประจำเดือน TAKT time planning (Just-in-time planning) Scheduling ตารางการผลิตประจำวัน Shipment planning การวางแผนการจัดส่ง

9. การควบคุมการผลิต รายงานการผลิตประจำชั่วโมง ประจำวัน ปัญหาคอขวด และวิธีการแก้ไข รายงานประสิทธิภาพการผลิตประจำวัน การปรับกำลังการผลิต

10. Supply chain management and supplier planning Capacity requirement การวางแผนความต้องการกำลังการผลิตของ Supplier Supplier integrated planning การวางแผนร่วมกันกับ Supplier Demand planning การวางแผนความต้องการ Supplier delivery control การควบคุมการจัดส่งของ supplier สิ่งที่ supplier ต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการเข้าสู่ supply chain

11 Enterprise Resource Planning (ERP) Inventory management การจัดการวัสดุคงคลัง Machine management การบริหารเครื่องจักร Material management การบริหารวัตถุดิบ Production planning

วิทยากร

อาจารย์พิสิทธิ์ ชูยงค์สถานที่อบรม (VENUE)

Gold Orchid Bangkok Hotel

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 ตุลาคม 2562 09.00 - 16.00

จัดโดย

บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-606-0444 , 090-645-0992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 567 ครั้ง