การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ OKRs นำ

5 มีนาคม 2563


OKRs Strategic Planning : OKRs Driven
หลักสูตร : การวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยใช้ OKRs นำ (5 มี.ค. 63)

Key Contents


♟ การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

♟ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning Process)

♟ การตั้งภารกิจแบบจุดมุ่งหมาย (Purpose Mission)

♟ กำไร จุดมุ่งหมายและทีมงาน (Profit Purpose People)

♟ การตั้ง OKRs เพื่อเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

♟ การสร้างความได้เปรียบการแข่งขันด้วย VRIO (VRIO for Competitiveness)

♟ การวางแผนเชิงกลยุทธ์จาก OKRs (Strategic Planning: OKRs Driven)

♟ แผนการติดตามผลลัพธ์เพื่อให้กลยุทธ์ประสบความสำเร็จ (Results Monitoring Plan)


Key Benefits

1. เพื่อทราบขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ

2. วิธีคิดในการสร้างแผนกลยุทธ์ที่ดี เรียนรู้จากแนวทางทฤษฎี การปรับแนวคิดเชิงกลยุทธ์ สู่การสร้างแผน

3. เรียนรู้แนวทางการในการกำหนดกลยุทธ์และในแต่ละระดับตั้งแต่กลยุทธ์ ในระดับองค์กร จนถึงส่วนงานต่างๆ

4. แนวทางการบริหารแผน เพื่อนำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติการขั้นตอนโดยใช้ OKRs นำ
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ให้ความสนใจ และบุคคลทั่วไป

วิทยากร

ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน Managing Director (Cold Storage), Agri World Co.,Ltd. Pranakornsrisayudhaya, Thailandสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

5 มีนาคม 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

7,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 508 ครั้ง