การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

26 - 27 พฤศจิกายน 2562

Strategic Marketing Planning

การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด(อังคารที่ 26 - พุธที่ 27 พ.ย.  62)        หลักสูตรที่ทำให้ท่านได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนในการสร้างแผนการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และจะทำให้ท่านปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการทำแผนการตลาดแบบธรรมดาสู่แนวทางการทำการตลาดอย่างมีกลยุทธ์ที่ชัดเจน สู่ความสำเร็จที่เหนือกว่าคู่แข่ง
        เปิดมุมมองและกรณีศึกษาแนวทางการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจในยุคนี้ ซึ่งท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับแผนการตลาดของท่านได้จริงKey Contents

• การวิเคราะห์แนวโน้ม ความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ ปี 2019-2020
• ความสำคัญของการวางแผนการตลาด และองค์ประกอบ ของแผนงานการตลาด
• การกำหนดขอบเขตตลาด และเข้าใจองค์ประกอบของตลาด
• การวิเคราะห์ทางการตลาด: วิเคราะห์อย่างไรให้รู้แจ้งเห็นจริง
     - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาด
     - การวิเคราะห์ลูกค้า
     - การวิเคราะห์คู่แข่ง
     - การวิเคราะห์จุดแข็ง / จุดอ่อน / โอกาส / อุปสรรค (SWOT Analysis)
• Workshop: การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเพื่อนำมาใช้ ในการวางแผนกลยุทธ์
• กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด และการเลือกลูกค้าเป้าหมาย
• การกำหนดเป้าหมายทางการตลาด
     - Workshop การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดทางการตลาด
• การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด และทางเลือกเชิงกลยุทธ์ พร้อมตัวอย่าง และกรณีศึกษา
     - กลยุทธ์การแข่งขัน
     - Blue Ocean Strategies
     - Product Mix and Brand Strategies
     - Pricing Strategies
     - Design Customer Touch Points
     - Workshop: การกำหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
• การนำเสนอแผนทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ของผู้เข้าอบรม พร้อมให้ ความเห็นโดยวิทยากร
• การพัฒนาแผนปฏิบัติการทางการตลาด
     - Workshop: แผนปฎิบัติการทางการตลาดKey Benefits

1. จัดทำแผนการตลาดและอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเขียนแผนการตลาด ได้อย่างครบถ้วน
2. เปิดแนวทางสร้างสรรค์แผน แบบ Strategic Marketing Plan
3. เข้าใจ Model ต่างๆ ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อใช้ในแผนการตลาด


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด, นักวางแผนกลยุทธ์ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ

- อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


อ.บูรณินท์ รุ่งเรืองผล

- อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

26 - 27 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

14,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 392 ครั้ง