การลดต้นทุนในองค์กร

4 ธันวาคม 2562

หลักการและเหตุผล

     การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สามารถทำกำไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก การปรับปรุงขบวนการผลิต โดยการสร้างจิตสำนึกของการประหยัดและใช้กิจกรรมคุณภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกันลดต้นทุนการผลิตให้กับองค์กร ซึ่งมีอยู่หลากหลายกิจกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ หากบริษัทใดพนักงานให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่น ลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การลดของเสีย การลดการใช้พลังงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้ เป็นต้น

     หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการสร้างจิตสำนึกและการใช้เครื่องมือในการลดต้นทุนได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เช่น ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ย ต้นทุนพลังงาน และต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ทุกคนมีส่วนร่วม และพนักงานในทุกระดับจะได้ฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการลดต้นทุนการผลิต ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

   1.เพื่อให้ทราบหลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม

   2.เพื่อให้ทราบเทคนิคการลดต้นทุนที่เหมาะสมและสามารถทำได้เองเบื้องต้น 

   3.เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนอย่างจริงจัง 

   4.เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ 

   5.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

   6.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี 

   7.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

 

หัวข้อการอบรม

-หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอนาคต 

-ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 

-กำไรของบริษัทเกิดขึ้นได้อย่างไร 

-องค์ประกอบที่สำคัญของการผลิต 

-หลักการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม ประกอบด้วย 

1.ต้นทุนวัตถุดิบ  

2.ต้นทุนแรงงาน

3.ต้นทุนค่าใช้จ่ายและค่าโสหุ้ย

4.ต้นทุนพลังงานที่สำคัญและการลดการใช้พลังงาน

5.ต้นทุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

-รู้จักกิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

1. 5ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต

2. Visual control

3.เทคนิคการป้องกันของเสียเป็นศูนย์ด้วย Poka Yoke

4.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น

5.เทคนิคการระดมสมองด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

-แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มคุณภาพในการทำงานและสินค้า

Workshop1:แนวคิดของการปรับปรุงงาน 

Workshop 2:การส่งต่องานที่มีคุณภาพ 

Workshop 3:การระดมสมอง 

Workshop 4:การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

กรณีศึกษา: การฉายวิดีโอของการทำกิจกรรมลดต้นทุนในองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยาย40 % 

2.เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshopและการนำเสนอผลงานกลุ่ม50% 

3.กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์10 % 

 

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26 

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ไมตรี บุญขันธ์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 88 ครั้ง