การลดต้นทุนและลดความสูญเปล่าในการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total cost reduction Awareness)

4 กันยายน 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการทำงาน อย่างเป็นระบบ

เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม
เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้อการอบรม

1. หลักการดำเนินธุรกิจและงานบริการในปัจจุบัน

2. งานและการสร้างผลงาน คืออะไร

3. "กำไร"ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด

4.ความหมายและความสำคัญของคำว่า "ต้นทุน"

5. รูปแบบของต้นทุนในการทำงาน

         -ต้นทุนคงที่

         -ต้นทุนแปรผัน

6. ความท้าทายที่จำเป็นต้องมุ่งเน้นที่ "ความสูญเสีย"

7.ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย "7+1 Wastes'

8. "คุณภาพ"กับความอยู่รอดขององค์กร

9. การทำงานด้วยความรอบคอบและเป็นมืออาชีพ เพื่อลดความสูญเสีย

9.การประยุกต์ใช้กิจกรรมในองค์กร เพื่อลดต้นทุน

10. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลักPDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน

11.ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการลดWaste ขององค์กรอื่นๆ

Work Shop1 "ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทำงาน"

Work Shop2 "ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ"

Work Shop3 "มาสร้างเป้าหมายการลดต้นทุนด้วยการทำงานเป็นทีม"

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการสัมมนา

1.     การบรรยาย                       50%

2.     เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติWorkshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม40%

3.     กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์      10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

         1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

         2.ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการขจัดความสูยเปล่า ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

         4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน (ปกติ 3,900 บาท/ท่าน) ก่อนVAT

 

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก

โทร./Line:063-846-6405

E-mail: info@chosenthebest.com

www.chosenthebest.com

 


วิทยากร

อาจารย์ ไมตรี บุญขันธ์สถานที่อบรม (VENUE)

NOVOTEL BANGKOK SUKHUMVIT 20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 กันยายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 14 ครั้ง