การพัฒนาบุคลิกภาพ : Personality Development

12 มิถุนายน 2563

คำอธิบายหลักสูตร :

มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในยอดเยี่ยม เป็นคำอธิบายเบื้องต้นของ ของหลักสูตรอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development) ซึ่งการอบรมในหลักสูตรจะช่วยให้ท่านได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน โดยท่านจะได้รับความรู้ (Knowledge) ในการพัฒนา เสื้อผ้า หน้า ผม ให้เหมาะกับสไตล์ของคุณเอง การพัฒนาบุคลิภาพที่ดีในที่ทำงาน การแต่งกาย การปรากฏตัว มารยาททางสังคม การอบรมยังช่วยให้ท่านได้รับความเข้าใจ (Understand) การมีกิริยาทวงทีที่สง่างาม การสร้างความประทับใจแรก การนั่ง ยืน เดิน อย่างผู้มีอิริยาบทที่ดี การอบรมยังช่วยพัฒนาทักษะ (Skill) การปรากฎตัวบนเวที มารยาทบนโต๊ะอาหารจากการปฏิบัติจริง การถือถ้วยชา กาแฟ และเครื่องดื่มประเภทต่าง ๆ หลักสูตรการอบรมยังช่วยสรางทัศนคติที่ (Attitude) ที่ดีในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้มีความมั่นใจและสามารถเป็นผู้มีบุคลิกภาพแห่งความสำเร็จได้อย่างสัมฤทธิผล

Course Outline : 1 Day Training

Section 1 : บุคลิกภาพภายนอก
• What is Personality ?
• How to Personality Development ?
• ความหมายของการพัฒนาบุคลิกภาพ
• การพัฒนาบุคลิกภาพชาย-หญิง
• ความรู้พื้นฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนา
• การแต่งกายแบบไหนที่เป็นสไตล์คุณ
  - การแต่งกาย เสื้อผ้าหน้าผม
  - การเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับสรีระ
  - การแต่งกายให้เหมาะกับกาลเทศะ/สถานที่
• ภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการดูแลตัวเอง
  - การเลือกทรงผมให้เหมาะกับสรีระและสไตล์
  - การดูแลผิวพรรณ และความสะอาด
• มาดที่สง่างามของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
  - ท่วงท่าอิริยาบถ
  - การยืน การเดิน การนั่ง
  - การขึ้นลงบันได
  - การวางมือ และกระเป๋าถือ
  - การปรากฎตัวและท่วงท่าที่สง่างามของคุณ
• สายตา ท่าทางและรอยยิ้ม
  - การมองที่ดูเป็นธรรมชาติและมีความจริงใจ
  - การสบสายตา (Eye Contact) ที่ดี
  - การพัฒนารอยยิ้มพิมพ์ใจ
  - การใช้ท่วงท่าภาษากายในสื่อทิศทางหรือนำเสนอข้อมูล (Hand Direction)
  - การนำส่งไปยังสถานที่ต่างๆ (Escorting)
  - การเชื้อเชิญ (Inviting)
• กิริยาท่าทางและการใช้น้ำเสียง
• บุคลิกภาพที่ดีกับมารยาทต่างๆ ในสังคม
  - การกล่าวทักทาย
  - การไหว้ และระดับของการไหว้
  - การไหว้และระดับการโค้งศีรษะในวาระต่างๆ
  - การไหว้-รับไหว้ กาลเทศะที่ไม่ควรไหว้
  - การต้อนรับอย่างน่าประทับใจ
  - มารยาท การยืน การเดิน
  - มารยาทการเข้าพบ
  - มารยาทการแนะนำผู้ร่วมงานให้คู่สนทนา
  - มารยาทการรับ-มอบนามบัตร
• มารยาทบนโต๊ะอาหาร
  - มารยาทการร่วมงานสังสรรค์บนโต๊ะอาหาร
  - การเข้าสู่ที่นั่ง ตำแหน่งการนั่ง
  - การวางกระเป๋าถือ สัมภาระ โทรศัพท์มือถือ
  - ระยะห่างระหว่างขอบโต๊ะกับลำตัว การวางมือ
  - เมนูและอุปกรณ์ต่างๆ บนโต๊ะอาหาร
  - การใช้ผ้าเช็ดปาก (Napkin)
  - การรับประทานอาหารโดการใช้มีดและส้อม
  - การรับประทานเนื้อ ปลาและของเคียงต่างๆ
  - การรับประทานเส้น Spaghetti
  - มารยาทในการรับประทานอาหารไทย และอาหารว่าง ชา กาแฟ
  - มารยาทการดื่มกาแฟและการจับถ้วยกาแฟ
  - มารยาทในการรับประทานงานเลี้ยงโต๊ะจีน
  - มารยาทในการรับประทานอาหาร Buffet
  - การจับแก้วน้ำ แก้วไวน์
  - การจัดการกับเศษอาหารที่อยู่บนจาน รวมถึงการคายสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อหน้าโต๊ะอาหาร
  - ข้อควรระวังและสิ่งที่ไม่ควรทำบนโต๊ะอาหาร
• บุคลิกภาพดีอย่างมีสไตล์
  - การใส่สูทสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
  - การผูกเนคไทให้ถูกต้อง
  - การเลือกเครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ นาฬิกา ต่างหู ปากกา
  - หลักการเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะกับกาล-เทศะ
  - การเลือกทรงผมที่เหมาะกับบุคลิกภาพของตนเอง
  - การปรับแก้ทรงผมกับให้รับกับรูปหน้า
• การปฏิบัติตัวเพื่อเข้าสังคมและการติดต่อธุรกิจ
  - การดื่มอวยพร
  - การกล่าวชื่นชม-อวยพร
  - การกล่าวตอบ-ขอบคุณ เมื่อได้รับเกียรติ
  - การเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเดิน การนั่ง ท่ายืนที่ถูกต้อง เหมาะสมเมื่ออยู่บนเวที
  - มารยาทการต้อนรับแขกผู้ใหญ่/คณะผู้บริหาร
  - ทักษะการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  - ทักษะการฟังที่ดี ในการสื่อสารติดต่อและทำงานร่วมกัน
Section 2 : บุคลิกภาพภายใน
• บุคลิกภาพภายใน คือ ?
• บุคลิกภาพภายในกับการส่งเสริมบุคลิภาพที่ดี
• ความเชื่อมั่น (Confidence)
• ศักยภาพ (Potentialty)
• ทัศนคติ (Attitude)
• ความกระตื้อรือร้น (Enthusiasm)
• ความรอบรู้ (Attainments)
• ความรับผิดชอบ (Responsibility)
• ปฏิภาณไหวพริบ (Intelligence)
• อารมณ์ขัน (Humor)
• ทักษะการสื่อสาร วัจนภาษาและอวัจนภาษา
• Workshop 1 : มาดที่สง่างามของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
• Workshop 2 : ท่วงท่าที่สง่างามในสไตล์คุณ
• Workshop 3 : การออกมาแนะนำตนเอง

วันที่อบรม : วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อัตราค่าสัมมนา
ค่าอบรมปรกติ : 3,900 บาท
(Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 3,500 บาท)
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือท่านละ 3,450 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือท่านละ 3,400 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,400 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือท่านละ 3,300 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 3,000 บาท
 (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือท่านละ 2,900 บาท)
**โปรโมชั่น Early Bird นี้ หมดเขตการใช้สิทธิ์ วันที่ 5 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ทีมงาน หลักสูตร.com
E-Mail : webdb@hotmail.com
โทรศัพท์ : Tel. (099) 261-0810
Line ID : fitprodb และ/หรือ 0869811584


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคคลทั่วไป, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานวิสาหกิจ, พนักงานฝ่าย/แผนกต่างๆ ในองค์กร, ผู้ที่สนใจในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ, หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

วิทยากร

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Pro
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.
เกียรติประวัติ :
• ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ปีพุทธศักราช 2535
• ชนะเลิศรางวัลนักพูยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ปีพุทธศักราช 2537
• ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปีพุทธศักราช 2534
• TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย ปีพุทธศักราช 2543
• รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ปีพุทธศักราช 2545
• เจ้าของหนังสือ Pocket Book ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ
Link 1 ดูตัวอย่างคลิปบรรยายวิทยากรได้ที่ : http://www.xn--12c4b1bf0ad7b1d.com/index.php/using-course/get-hep-7
Link 2 ดูตัวอย่างคลิปจาก Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nfhRpUfJy-4สถานที่อบรม (VENUE)

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

12 มิถุนายน 2563 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

FIT Pro Institute
เบอร์ติดต่อ : (099) 261-0810

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2451 ครั้ง