การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ (30 พ.ย 2562 อ.นนทพัฒน์)

30 พฤศจิกายน 2562

การพัฒนาทักษะ

วิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

            หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม เช่น การกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวปิด การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เข้ากับการอบรม รวมถึงเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร และยังช่วยในการพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรได้มีอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมน

1. ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร

2. ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม

3. ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด

4. เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วมของพนักงานอบรมให้สำเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนำกิจกรรมหรือเกมส์มาใช้ 

5. ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร

6. เพื่อเป็นแนวทางการทำงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน

7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนำเสนอในการเป็นวิทยากร

8. ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน

9. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที

10. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนำตัว

11. ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้อการฝึกอบรม

1.  ทบาทหน้าที่หน้า และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม

2. ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม

3. หลักการและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารและการติดต่อประสานงานภายในองค์กร

4. การพูด และการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม

5. การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม รวมถึงการกระตุ้น

 และสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม

6. การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร

7. การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม

8. การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม

9. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม

10.การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

11. การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหน่วยงานและองค์กร

12. การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม

13.  การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน

14.  การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop ในการสอน

15.  การเขียนหลักสูตร และการเขียน Power point เพื่อนำเสนอ

16.  การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ

17  การจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร

    - รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่

    - รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอก

    - รายงานประสิทธิภาพการฝึกอบรม

    - การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี

    - การประเมินผลในการฝึกอบรม

18. ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร

 วิธีการฝึกอบรม - สัมมนา 

 เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน ทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม - ตอบ

 วิทยากร:อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี         

   กำหนดการรุ่น 3 วันเสาร์ที่  30 พฤศจิกายน 2562

    เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน 1 ท่าน

ราคารวม +vat 7%

บจ./บมจ./หจก./บุคลทั่วไป

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800

2,800 + 196 = 2,996

 

 หมายเหตุ  ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา,อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ 

ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการ ฝึกอบรม

            ติดต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

             http://www.gtalkthai.com

             Mail : nonthapat1968@gmail.com


**รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น**

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภายในหรือภายนอกองค์ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ถ่ายทอดความรู้กับพนักงาน ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยากรหรือบุคคลทั่วไป

วิทยากร

อาจาย์นนทพัฒน์ โพธี


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 พฤศจิกายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

จี ทอล์ค ( G talk Co.,Ltd )
เบอร์ติดต่อ : 0897990890

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3300 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 442 ครั้ง