การพัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ

25 ธันวาคม 2562


หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทักษะการทำงานไม่เพียงแต่พัฒนาหัวหน้างานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่พนักงานระดับปฏิบัติการก็มีส่วนสำคัญวนการขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้นบทบาทและหน้าที่ของพนักงานระดับปฏิบัติการก็จำเป็นต้องพัฒนาเพื่อช่วยผลัหดันเป้าหมายขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ และช่วยยกระดับฝีมือการทำงานให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ (Skills) รวมทั้งสร้างพฤติกรรม (Behavior)การทำงานใหม่ๆให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

               หลักสูตร พัฒนาทักษะพนักงานปฏิบัติการสู่ความเป็นเลิศ เน้นสร้างความเข้าใจการทำงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุค 4.0  หรือเทคโนฌลยี่ที่มีกี่เปบลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธืภาพการทำงานสูงสุดสามารถตอบสนองความต้องการและเป้าหมายขององค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1.           เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของของบทบาทหน้าที่การทำงาน

2.           เพื่อนำหลักคิดเชิงบวก การสร้างความสัมพันธ์ การบริหารเวลา และทักษะการคิดเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสัมมนา

             พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้ที่สนใจ รุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน เพื่อประสิทธิภาพของการสอน

เนื้อหาการบรรยาย

บทที่ 1: เรียนรู้บทบาทหน้าที่ และเสริมสร้างทัศเชิงบวกในการทำงาน (Positive Attitude)

o             ทัศนคติและพฤติกรรมที่สำคัญในการทำงาน

o             สำรวจตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

o             กรณีศึกษา สร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

บทที่ 2 : การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อมร่วมงาน (Effective Communication)

o             วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

o             ทักษะที่จำเป็นของการสื่อสาร

o             หัวใจสำคัญของการสื่อสาร

o             Workshopเทคนิคการสื่อสารในสถานการณต่างๆ

บทที่ 3 การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management)

o             การจัดการเวลาที่จำเป็นของการทำงาน

o             เทคนิคของนักบริหารเวลา

o             Workshopการสร้างความตระหนักในการบริหารเวลา

 

บทที่ 4 : ทักษะการคิดเพื่อพัฒนาการทำงาน

o             การคิดอย่างเป็นระบบ

o             การสร้างเป้าหมายเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

o             Workshopการเลือกใช้วิธีคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาการทำงาน

 

รูปแบบการเรียนรู้

              การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning )ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

             การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshopถาม-ตอบ

                       


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์พลกฤต โสลาพากุลสถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit soi 4-6 BKK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 ธันวาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 14 ครั้ง