การปรับตัวขององค์กรธุรกิจเมื่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ (Personal Dat

4 ธันวาคม 2563


การบรรยายภาคทฤษฎี

      หลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law

      ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      ในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง

      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล / ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คือใครบ้าง

      สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

      โอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง

      การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stake Holder ควรทำอย่างไร

      หลักการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

      ความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม

      นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      การปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

      แบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ระยะเวลาการอบรม

      6 ชั่วโมง

 

 

 

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

      เจ้าของกิจการ

      ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงาน

      ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ลูกจ้าง ซัพพลายเออร์ ผู้มาติดต่อ

 

สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ

      ผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความเข้าใจ - สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที"

      องค์กรสามารถจัดทำนโยบาย เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด

      ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายวิทยากร


วิทยากร อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยมสถานที่อบรม (VENUE)

จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 ธันวาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 120 ครั้ง