การบำบัดฟื้นฟูการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน

27 สิงหาคม 2563


การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน (soil and groundwater contamination)ในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่เรื้อรังและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่ง ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวแตกต่างจากการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจะไม่เป็นประเด็นเลยจนกระทั่งตรวจพบการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพนอกจากนี้ปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงานเป็นปัญหาที่ควบคุมได้ยาก โดยสาเหตุหลักของปัญหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินและน้ำใต้ดินในโรงงาน
ส่วนใหญ่เกิดจากขาดการบริหารจัดการตามหลักวิชาการที่ดี หรือหลุมฝังกลบขยะที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ หรือจากการลักลอบทิ้งและลักลอบฝังกลบซึ่งเมื่อสารอันตรายมีการปนเปื้อนหรือรั่วไหล (
spill)ลงสู่พื้นดิน บางส่วนจะระเหยออก (หากมีคุณสมบัติของการระเหย) บางส่วนจะอิ่มตัวอยู่ในดิน ซึ่งส่วนที่อยู่ในดินนั้น บางส่วนจะเกาะติดกับอนุภาคของดิน บางส่วนซึมลงตามชั้นดินในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลก จนกระทั่งถึงชั้นน้ำใต้ดิน ซึ่งเมื่อถึงชั้นน้ำใต้ดินสารอันตรายจะละลายกับน้ำใต้ดิน หรือตกตกตะกอนอยู่ในชั้นน้ำ ตลอดจนถูกพัดพาไปในทิศทางเดียวกับน้ำใต้ดิน และจะเข้าสู่ระบบนิเวศน์ในชั้นน้ำใต้ดินในที่สุด ส่งผลให้เมื่อมีการสูบและนำน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ตรวจพบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย เช่น สารในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหย กลุ่มโลหะหนัก ซึ่งหลายชนิดส่งผลต่อสุขภาพ

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด จึงได้จัดการอบรมหลักสูตร"การบำบัดฟื้นฟู
การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินในบริเวณโรงงาน
"
ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งจะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญครอบคลุมตั้งแต่ การวางแผนสำรวจ การติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ เครื่องมือและการเก็บตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลจากการสำรวจ ไปจนถึงแนวทางบำบัดหรือฟื้นฟูคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน โดยเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานที่รับผิดชอบ ทางด้านการเฝ้าระวังคุณภาพดิน และน้ำใต้ดิน และสามารถสรุปผลวิเคราะห์คุณภาพของการปนเปื้อน รวมถึงสามารถให้คำแนะนำต่อเจ้าของโครงการ และผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง


วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์

·          อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

·          เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนตัวของมลพิษในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และในทะเล และการบำบัด
สารปนเปื้อนในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์

·          อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

·          คณะทำงาน และคณะที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดิน


รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์


สถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 สิงหาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0 2934 3233-47 ต่อ 348

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 435 ครั้ง