การบริหารและจัดการสัญญาจัดซื้อ (Contract Management in Purchasing : Principles & Practice) รุ่นที 30

24 มกราคม 2563

เนื้อหา

• จุดประสงค์และเป้าหมายของการทำสัญญาจัดซื้อ
• วงจรสัญญาจัดซื้อ (Purchasing Contract Cycle)
• หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำและใช้สัญญาจัดซื้อ
• ลักษณะของสัญญาจัดซื้อ
• ขั้นตอนการทำสัญญาจัดซื้อ
• โครงสร้างของสัญญาจัดซื้อ
• การใช้สัญญาจัดซื้ออย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย
 - อำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายของนักจัดซื้อ
 - ความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้ซื้อและผู้ขาย
 - ความผูกพันของใบสั่งซื้อและใบเสนอราคา
 - การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสินค้า
 - การตรวจรับและการปฏิเสธไม่รับสินค้า
 - การกำหนดค่าปรับที่ถูกต้องรัดกุมและสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
 - การเรียกร้องค่าเสียหายกรณีผู้ขายผิดสัญญา จะเรียกร้องได้มากน้อยเพียงใด เมื่อใด
• การบริหารสัญญา (Contract Management)
• การเลิกสัญญา การต่อสัญญา และการทำสัญญาใหม่
• ถาม – ตอบ (Q & A)
• บทสรุป


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

All Level

วิทยากร

อาจารย์ภิญโญ ธันวารชร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

• วิทยากรหลักสูตร Certificate วิชาการจัดซื้อจัดจ้างนานาชาติสถาบันของ The Chartered Institute of Purchasing and Supply (CIPS) ประเทศอังกฤษ
• วิทยากรหลักสูตร International Purchasing & Supply Chain Management ของ UNCTAD/WTO - International Trade Centre (ITC)
• อาจารย์พิเศษบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชา Procurement Management สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Logistics Management
• อาจารย์พิเศษวิชา Purchasing & Inventory System สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• วิทยากรสถาบันฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ในเรื่องการจัดซื้อ จัดจ้าง ซัพพลายเชน และการจัดเก็บพัสดุสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ (The Landmark Bangkok Hotel)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มกราคม 2563 9.00 - 16.00 น.

จัดโดย

People Synergy
เบอร์ติดต่อ : 0-2910-2830, 080-776-4072

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 198 ครั้ง