การบริหารและขอบเขตการใช้อำนาจตามหน้าที่ ของหัวหน้างาน

24 มีนาคม 2563


วัตถุประสงค์                                          

1.             เพื่อให้ ผู้บริหาร - หัวหน้างานได้ทราบและเข้าใจถึงการใช้อำนาจตามหน้าที่และการกล่าวโทษทางวินัยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไรถึงจะไม่ขัดต่อข้อบังคับในการทำงาน หรือไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

2.             เพื่อให้หัวหน้างานนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการระงับข้อพิพาทแรงงานและการไกล่เกลี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้ปัญหายุติลง

3.             เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และใช้จิตวิทยาในการแนะนำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีจิตสำนึกรักองค์กรมองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศและไม่เข้า - ออกงานบ่อยๆ

4.             เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างหรือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

หัวข้อในการอบรม

หมวด1: การพิจารณาความผิด -กำหนดโทษทางวินัย - ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

·     หัวหน้างานกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหนังสือเตือนพิจารณาจากอะไร..?

·     หัวหน้างานออกหนังสือเตือน - หนังสือสั่งพักงาน เขียนให้ดีให้คอบคุมความผิด ให้มีเหตุทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ต้องเขียนอย่างไร..?

·     กรณีไม่ยอมเซ็นชื่อ -ไม่สนใจ -ไม่ยอมรับในหนังสือเตือนหัวหน้างานจะดำเนินการอย่างไร..?

·     หัวหน้างานอนุมัติการลาหรือไม่อนุมัติการลา พิจารณาจากอะไร..?

·     หัวหน้างานจะกล่าวโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกรณีร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..?

·     เมื่อหัวหน้างานประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ผ่านทดรองงาน ต้องแจ้งฝ่ายบุคคลภายในกี่วันเพราะจะมีผลต่อการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

·     การใช้อำนาจ เพื่อ - เลื่อน - ลด -ปลด - ย้าย ผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้างานมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากอะไร..?

·     คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ในเวลาทำงานซึ่งเป็นของนายจ้างมีคลิปภาพเปลือยของชายและหญิงหัวหน้างานพบปัญหาดังกล่าวจะลงโทษอะไรได้บ้าง.?

·     ชอบเรียกรับทรัพย์สินกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้างหัวหน้างานจะลงโทษอะไรได้บ้าง.?  (เพราะเป็นความผิดกรณีร้ายแรง)

·     รายงานข้อมูลอันเป็นเท็จต่อหัวหน้างานซึ่งเป็นการกระทำอันไม่สมควรต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต หัวหน้างานต้องลงโทษอย่างไร..? (เพราะเป็นความผิดกรณีร้ายแรง)

·     แอบ เอาชิ้นงานออกไปนอกรั้ว ข้างโรงงานหัวหน้างานสอบสวนจึงรับสารภาพและเอามาคืนไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมกรณีเช่นนี้หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร..?

·     ได้รับการร้องทุกข์จากผู้ใต้บังคับบัญชาหญิงว่ามีเพื่อนร่วมงายชาย ได้พูดจาลวนลาม ช้ำยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนรู้สึกอาย หัวหน้างานจะกล่าวโทษอย่างไร..? ( เพราะเป็นความผิดร้ายแรง )

·     หยุดงานไป4 วันโดยไม่ได้โทร-ไม่ได้แจ้ง-ไม่ได้ลาเมื่อถึงวันที่5มาทำงานและยื่นใบลาแจ้งเหตุว่าป่วยพร้อม มีใบรับรองแพทย์ มาประกอบการลางานด้วย หัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?

·     ชอบใช้สถานที่ทำงานแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตน เช่นขายหวย - ขายของกิน - ขายของผ่อน  -รับแทงหวย

·     - รับแทงบอล - ปล่อยเงินกู้ - ตั้งวงแชร์ - เล่นการพนัน - ขายยาเสพติด หัวหน้างาน  จะกล่าวโทษหรือเลิกจ้างต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร..?

·     โทรศัพท์แจ้งหัวหน้างานเพื่อลากิจ 2 วันหัวหน้างานรับทราบแต่ไม่อนุมัติในการลา พนักงานก็หยุดงานไปเมื่อถึงวันทำงานมายื่นใบลาหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?

·     ในระหว่างเป็นลูกจ้างเอาความลับของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง หัวหน้างาน   จะใช้เทคนิคในการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอย่างไร..?

·     เขียนเบิก - ค่าล่วงเวลา - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - ค่าที่พัก ไม่เป็นไปตามความเป็นจริง หัวหน้างานจะสอบสวน - กล่าวโทษ หรือเลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

·     ทำผิดวินัยร้ายแรงหลายคนต้องการเลิกจ้างเป็นบางคนหัวหน้างานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าไร..?

·     มีเสียงโวยวายเรื่องได้รับการปรับค่าจ้างน้อยกว่าเพื่อนร่วมงานอื่น หัวหน้างานจะจัดการกับปัญหาอย่างไ..?

·     ลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆจนหัวหน้างานรับไม่ได้ เช่น โทรศัพท์ลางาน-ไลน์ลางาน - ฝากเพื่อนลางาน - ลางานกับโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน เมื่อเจอปัญหาอย่างนี้หัวหน้างานจะใช้มาตระการอย่างไร..? ถึงจะเอาอยู่หรือทำให้ปัญหาหมดไป

·     หยุดงานบ่อยๆเพื่อทำยอดในรอบปี แล้วมักจะลาป่วยเท็จจะกล่าวโทษหรือเลิกจ้าง หัวหน้างานต้องดำเนินการอย่างไร..?

·     ชอบ มาทำงานสายบ่อยๆ จนเป็นที่หนึ่งของแผนก จนมีเพื่อนตั้งฉายาให้ หัวหน้างานจะใช้มาตระการอย่างไรถึงจะทำให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ-เลิกจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไร..?

·     ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาขับรถส่งสินค้าออกนอกเส้นทางบ่อยๆเพื่อทุจริตน้ำมันรถ แนวทางการสอบสวน  หาข้อเท็จจริงและกล่าวโทษหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?

·     มีนิสัยปากจัด-ชอบอยากรู้อยากเห็น-ชอบด่าทอต่อว่า-ชอบโวยวาย มักสร้างปัญหา-ชอบเป็นแกนนำในการสร้างปัญหาหัวหน้างานจะผ่าตัดใหญ่อย่างไร..? ให้เจ้าปัญหาเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ได้

·     ชอบออกนอกหน่วยงานบ่อยๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้างานจะกล่าวโทษทางวินัยพิจารณาจากอะไร..?

·     ลงชื่อทำOT. แล้วถึงเวลาไม่ทำโดยไม่แจ้งเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร หัวหน้าจะใช้อำนาจ ตามหน้าที่ ลงโทษได้เพียงใด..?

·     ชอบนั่งหลับในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าก่อนหรือหลังทำงานไปขับมอเตอร์ไซวินรับจ้าง หรือรับงานเหมาต่างๆ จึงทำงานได้ไม่เต็ม100% หัวหน้างานจะกำจัดปัญหานี้ได้อย่างไร..?

·     ชอบตั้งใจเล่นโทรศัพท์ในเวลาทำงานจนเป็นอาจิณ หัวหน้างานจะแก้ปัญหาอย่างไร..? จะกล่าวโทษเพื่อนำเสนอผู้บริหารให้เลิกจ้างต้องทำอย่างไร..?

·     ชอบดื่มสุราหรือเสพสิ่งมึนเมาแล้วเข้ามาทำงานหัวหน้างานจะกล่าวโทษพิจารณาจากอะไร..?

·     ยื่นใบลาออกแล้วหายไปเลย ออกก่อนกำหนดอยู่ไม่ครบ30วันตามข้อบังคับในการทำงานหัวหน้างานต้องทำอย่างไร..?  แนวทางการแก้ปัญหาระยะยาว ต้องทำอย่างไร..?

·     การกระทำอันไม่เป็นธรรมคือการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร..?

·     ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ตั้งสหภาพแรงงาน มาจากอะไร..?

หมวด2: การแก้ปัญหา กรณีพนักงาน - เข้า - ออก - งานบ่อยๆ

·   ปัจจัยหลักที่จะทำให้พนักงานมองเห็นองค์กร มีความเป็นเลิศต้องโซจุดแข็งอะไร..?

·    หัวหน้างาน สร้างจิตสำนึกอย่างไร..? ให้พนักงานรักองค์กร -ให้เกียรติองค์กร

·    หัวหน้างานสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นานๆต้องทำอย่างไร..?

·     การสร้างแรงงานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

 หมวด 3: การแก้ปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

·     กรณีพนักงานร่วมกันชุมนุมในเวลางาน-ในเวลาพักเพื่อกดดันนายจ้างให้จ่ายค่าจ้าง- ค่าสวัสดิการหรือสิทธิที่หายไปกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง - เปลี่ยนมิติบุคคล หัวหน้างานจะเป็นแกนนำหลักอย่างไร..? เพื่อให้ปัญหายุติลง

·     การไกล่เกลี่ยปัญหากรณีพนักงานทำผิดวินัยในการทำงานขณะปฏิบัติงาน - สร้างปัญหาในงานเลี้ยงปีใหม่ ผู้บริหาร- หัวหน้างานจะสอบสวนความผิด - พิจารณากำหนดโทษ - ต้องยึดหลักในการปกครองอย่างไร..?

·      เทคนิคการสอบสวนความผิดและการพิจารณากำหนดโทษทางวินัย กรณีเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมาย - ตามข้อบังคับในการทำงาน หัวหน้างานพิจารณาจากอะไร..?

·      ผู้บริหาร-หัวหน้างาน จะทำข้อตกลงอย่างไร..? เขียนบันทึกข้อความอย่างไร..? เพื่อป้องกันมิให้พนักงานไปฟ้องศาลแรงงานภายหลัง ( กรณีถูกเลิกจ้าง )

·      ถาม - ตอบ - แนะนำ

·     ผู้เข้าร่วมสัมมนา: เจ้าของกิจการ - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน

·      ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา" ฟรี " ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย   


วิทยากร


วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้าสถานที่อบรม (VENUE)

Arize Hotel ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ กทม

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 มีนาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์ติดต่อ : 0896060444, 0906450992

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 138 ครั้ง