การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์-EQ (ควบรวมกับหลักสูตร Peaceful Mind for Life Course)

14 กรกฎาคม 2563

เมื่อคุณไม่ได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กรเพียงแค่คนเดียว..........

หลากหลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้น.....................มากมายเหตุผลที่ก่อให้เรื่องราวทั้งดีและไม่ดี

เหตุผลและข้ออ้างร้อยแปดพันก้าวของเพื่อนร่วมงาน ความโกรธ ความคาดแค้นต่อเพื่อนร่วมงาน

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ มันคือ "อุปสรรค" ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณ หากคุณเรียนรู้ และรู้จักการควบคุมความรู้สึกต่างๆ ในตัวคุณและสามารถแสดงพฤติกรรมทางด้านดีออกมา คุณก็จะเอาชนะอุปสรรคนั้นไปได้ และย่อมส่งผลให้เกิดความสำเร็จในอาชีพการทำงาน และสร้างผลงานอันดีเลิศให้กับองค์กรของคุณ

ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน แนวคิด และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ในการควบคุมและจัดการอารมณ์อย่างมืออาชีพ ไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

1.  ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำเอาเทคนิคด้านการจัดการกับอารมณ์นำไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้จริงและมีประสิทธิภาพ

2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมรู้และเข้าใจ ภาวะทางอารมณ์ ที่มีผลกระทบกับตนเอง, คนอื่น, สังคมและองค์กร พร้อมทั้งมีเทคนิคในการปรับสถานการณ์จากเชิงลบให้เป็นเชิงบวกได้

3. ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำเอาเทคนิคในการจัดการกับอารมณ์ไปปรับเปลี่ยนและแสดงออกต่อคนผู้คนรอบข้าง อย่างสร้างสรรค์ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรได้ อย่างเช่น อารมณ์มีความสุข, โกรธ, เกลียด,มีพลัง, เหนื่อยล้า ฯลฯ ให้


หัวข้ออบรม

üแนวคิด ทฤษฎี หลักการ ความสำคัญของความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

üองค์ประกอบของความสำเร็จของความฉลาดทางอารมณ์

üการสร้างความสมดุลในแบบ 7Q

üเทคนิคการปรับ บุคลิกภาพกับความฉลาดทางอารมณ์

üเทคนิคการใช้ EQกับการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ

üเทคนิคการพัฒนา EQ ด้าน 

üแนวคิด หลักการ ความสำคัญของความเครียด

üเทคนิคการจัดการกับความเครียด

üเทคนิคการควบคุมอารมณ์และความเครียดในสถานการณ์ต่างๆ

üUnlockศัยกภาพจากอารมณ์ด้านลบ นำไปสู่ความสำเร็จ

üเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ต่อบุคคลอื่น ผ่านการแสดงออก

จากความรู้สึก, อารมณ์, ทัศนคติเชิงบวกและสร้างสรรค์


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากฝึกอบรม

1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ของตนเองในการทำงาน

2. เข้าใจหลักการและวิธีการสร้างสรรค์อารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และแสดงออกทางอารมณ์อย่างสร้างสรรค์และไม่ก่อให้เกิดปัญหากับตนเอง คนอื่น สังคม และองค์กร


สำรองที่นั่ง อีเมล์ cs@ldthai.com โทร. 0944565756

www.ldthai.com 

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริหาร


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

14 กรกฎาคม 2563 09.00 น. -16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 2513 ครั้ง