การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร

6 สิงหาคม 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุน
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการของการบริหารต้นทุน และวางระบบการบริหารได้ 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอาแนวทางการบริหารต้นทุน ไปใช้งานจริงในองค์กรได้

สำหรับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ ที่จะใช้การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้กับกิจการ ให้สามารถอยู่ในธุรกิจ และประสบความสำเร็จในระยะยาว

เนื้อหาหลักสูตร 
  ทำไมต้องบริหารต้นทุน
  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนในองค์กร
  การวิเคราะห์ปัจจัยเรื่องต้นทุนในองค์กร
  ค่าใช้จ่ายโดยตรง และค่าใช้จ่ายแอบแฝง
  งบประมาณฐานกิจกรรม และการคิดต้นทุนฐานกิจกรรม
  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และที่ไม่เพิ่มมูลค่า กับการบริหารให้เหมาะสม
  การควบคุมต้นทุน – พื้นฐานด่านแรกของการบริหารต้นทุน
  การสร้างกรอบวิธีคิด แห่งการควบคุมต้นทุนให้เกิดกับทีมงาน
  เทคนิคการควบคมต้นทุน
  แนวทางการลดต้นทุนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ และคุณค่า
 
รายละเอียดกิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และกำหนดแผนการบริหารต้นทุน


ค่าอบรม
 ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
 ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]


ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่ http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=36735

คลิกเพื่อสำรองที่ https://form.jotform.me/62203404766451
โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
, 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วิทยากร

กมลภัทร บุญค้ำ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

6 สิงหาคม 2563 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 697 ครั้ง