การบริหารจัดการและการดำเนินงานคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Warehouse Management)

29 กันยายน 2565


วัตถุประสงค์

1.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและคลังสินค้าไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

2.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

3.     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการโต้ตอบ และตอบสนองต่อคำสั่งซื้อที่ไม่แน่นอน ด้วยแนวคิดการออกแบบการจัดซื้อ ที่เล็กลงและมีระยะเวลาส่งมอบที่สั้นลง และระบบการเบิกจ่ายสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

4.     เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าที่เป็นสากล

 

 

หัวข้อการอบรม

1.   การจัดLAY OUTการบริหารพื้นที่คลังสินค้า

2.   การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

3.   การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

4.   การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

5.   ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

6.   บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY4.0 )

7.   ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง?และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง

8.   บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

9.   ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS)ในการจัดการสินค้าคงคลัง

10.ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

11.แนวคิดความสูญเปล่าจากการเก็บสินค้าคงคลัง (UNNECESSARY STOCK)ที่มากเกินไปในกระบวนการผลิต

     การค้นหาปัญหาและสาเหตุ

     การวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุ

     แนวทางและการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

12.การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

13.การจัดเก็บแบบFIFO/FEFO/LIFO

14.การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

15.WORKSHOPการค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

16.กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลักABC ANALYSIS

17.หลักการของการออกรูปแบบการวางและระบบการขนย้ายสินค้าคงคลัง (MATERIALS HANDLING SYSTEM)ในคลังสินค้า

18.การป้องกันความผิดพลาดจากการหยิบสินค้า (ERROR PICKING)และการเติมสินค้า (REPLENISHMENT) ในคลังสินค้า

19.บทบาทหน้าที่ความสำคัญของWAREHOUSEและศูนย์กระจายสินค้า (DISTRIBUTION CENTERS; DC)

20.เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

21.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

22.การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

23.ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

24.ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

25.WORKSHOPการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการจัดการคลังสินค้า

26.สรุป ถาม - ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Hotel ใกล้ BTS อโศก กทม. หรือสัมมนา Online ผ่าน Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 กันยายน 2565 09.00-16.00 น.

จัดโดย

HrdzenterTraining
เบอร์ติดต่อ : 0906450992, 0896060444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 427 ครั้ง