การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการทีมขาย

15 ตุลาคม 2563

หลักการและเหตุผล

ถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการทีมขาย...!!! คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้หรือไม่...!!!??? 

1.ทีมขายไม่ตั้งใจขายทั้งๆ ที่มีโอกาสที่จะปิดการขายได้... 

2.ทีมขายขาดแรงจูงใจที่สำคัญ ที่ทำให้ไม่สามารถปิดการขายได้ 

3.ทีมขายไม่ซื่อสัตย์ต่อการทำงาน 

4.ทีมขายไม่พัฒนาทักษะความรู้ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ 

5.ทีมขายไม่มีวินัยในการทำงาน 

6.ทีมขายขาดมาตรฐานในการบริหารทีมขายทำให้สับสน 

7.ข้อขัดแย้งในทีมขายด้วยกันเองจนส่งผลกับยอดขายของทีม 

8.ปัญหาต่างๆ ในทีมที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในทีมขายได้ 

นับเป็นที่ทราบกันดีว่า ยอดขายในทุกองค์กรนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างเพียงคนใดคนหนึ่ง การสร้างยอด การเพิ่มยอด เป็นสิ่งที่ถูกสร้างจากทีมงานขายที่กำกับและดูแลจากผู้นำการขาย เพราะพนักงานขายทุกคนต่างมีแนวความคิดเป็นของตัวเอง ไม่ว่าสินค้าที่จะจำหน่ายเป็นสินค้าเช่นไร เช่น สินค้าบางตัวอาจจะขายได้ด้วยตัวของสินค้าเอง เช่น สินค้าตามฤดูกาล ผู้นำการขายยังเป็นกุญแจที่สำคัญ ในการที่จะผลักดันให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จากพนักงานขายของตนเองดังเช่น องค์กรชั้นนำทั่วไป จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาผู้นำการขาย เพื่อให้ผู้นำการขายเข้าใจถึงหลักปฏิบัติหรือแนวทางในการที่ทำให้ทีมขายของตนเองมีความมุ่งมั่น มีวินัย และมีทักษะที่ดี ที่จะสามารถสร้างยอดขาย ซึ่งผู้นำการขายที่ล้มเหลวในองค์กรเพราะองค์กรมีความเข้าใจผิดคิดว่าทักษะในการขายกับทักษะในการบริหารทีมขาย เป็นทักษะคนละประเภทกัน ดังนั้นองค์กรชั้นนำจึงมีกระบวนการในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำงานขายแบบเจาะลึกเพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

วัตถุประสงค์ 

1.ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการบริหารทีมขาย 

2.เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความสำเร็จให้ทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เข้าใจหลักการวางแผนผังของทีมขาย และสามารถประยุกต์ในการทำงานได้จริง 

4.สร้างและพัฒนาทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

5.สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการสร้างทีมขาย...

 

หัวข้อในการอบรม

1.บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร 

2.การสรรหา,การคัดเลือก,การรักษา บุคลากรทางการขาย 

3.การตั้งเป้าหมายและการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมขาย 

4.การบริหารเวลา สำหรับทีมขาย 

5.การฝึกวิเคราะห์บุคคล (ลูกค้า) 

6.การบริหารลูกค้าที่ดี (สร้างตลาดใหม่ได้ไม่รู้สิ้น) 

7.การวางแผนในการหาตลาดใหม่ 

8.การวิเคราะห์คู่แข่งทางธุรกิจ 

9.การประเมินผลของพนักงานขาย 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1.ผู้บริหารทีมขาย (Supervisor) 

2.ผู้จัดการฝ่ายขาย (Manager)

 

อาจารย์จักรี อัมพรต

 

โรงแรมเซนต์เจมส์

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์จักรี อัมพรตสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

15 ตุลาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 0623155283,021579083

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 13 ครั้ง