การบริหารงานของ HR. มือใหม่ พร้อมตัวอย่าง คำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดี ที่ไม่ควรพลาด

25 พฤษภาคม 2564


วัตถุประสงค์

1.             เพื่อให้นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR. ทราบถึงการทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน การทำสัญญาจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือการทำสัญญาจ้างแรงงานตาสัญญาจ้าง ต้องกำหนดเงื่อนไขและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..หรือการทำข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมาย (เป็นโมฆะ) บังคับใช้ไม่ได้เป็นการกระทำในลักษณะใด

2.             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงสิ่งที่นายจ้างให้ลูกจ้างเพื่อเป็นสวัสดิการทำไม.. ถึงเป็นค่าจ้าง และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสวัสดิการไม่ให้เป็นค่าจ้างที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงานต้องทำอย่างไร..?

3.             เพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ลึก-รู้จริงต่อการบริหาร ค่าจ้าง-การจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงาน-การเรียกเก็บเงินประกันการทำงาน-การหักค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง กรณีออกจากงาน สิ่งที่ลูกจ้างจะได้รับและผลประโยชน์ตอบแทนจากการทำงานนายจ้างต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

หัวข้อในการอบรม

                   หมวด 1: การทำสัญญาจ้าง-กำหนดค่าจ้าง-สวัสดิการ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน

1.             ทำสัญญาจ้างพนักงานทดลองงานต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

2.             ทำสัญญาจ้างพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้วเพื่อบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างและข้อห้ามไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

3.             ทำสัญญาจ้างบริษัทฯรับเหมาค่าแรง (outsource) เพื่อให้นำแรงงานเข้ามาทำงานในองค์กร ต้องกำหนด ค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ้างอย่างไร..?

·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

4.             ทำสัญญาจ้างพนักงานที่เกษียณงานแล้วจ้างให้ทำงานอีกเป็นสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปี เพื่อให้ไม่มีผล ผูกพันตามสัญญาจ้างแรงงาน ต้องกำหนด วันทำงาน-ค่าจ้าง-สวัสดิการ-สภาพการจ้างไว้ในสัญญาจ้างอย่างไร..?

·         มีตัวอย่าง การเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

5.             ทำไม..?สวัสดิการต่างๆ ที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างถึงเป็นค่าจ้าง เมื่อลูกจ้างออกจากงานมักจะเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนเพื่อเรียกร้องค่าชดเชย กรณีที่นายจ้างไม่อยากให้สวัสดิการเป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร.?

·         มีตัวอย่าง การเขียนระเบียบการจ่ายสวัสดิการ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

6.             นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วน30วัน ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างกับใคร...นายจ้างต้องทำอย่างไร...?

·         มีตัวอย่าง การออกหนังสือแจ้งหน่วยงานภาครัฐ แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

                  หมวด 2 : การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง

7.             กรณีลูกจ้างสมัครงานแล้วไม่มาทำงานจะรับผิด ชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

·         ยกตัวอย่าง ตามตำแหน่งงาน-ค่าจ้าง  พร้อมอธิบาย

8.             ตำแหน่งงานที่นายจ้างมีสิทธิเรียก-รับเงินประกันการทำงานมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

·         ยกตัวอย่าง10 ตำแหน่งงาน พร้อมคำอธิบาย

9.             นายจ้างกำหนดข้อบังคับในการทำงาน-กำหนดสัญญาจ้าง-ออกระเบียบปฏิบัติหรือคำสั่งที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

·         ยกตัวอย่าง การทำสัญญาจ้างหรือมีข้อกำหนด 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

10.     นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้างลูกจ้างมีหักค่าอะไรบ้าง..?

·         ยกตัวอย่าง การหักค่าจ้าง5กรณี

11.     มีเอกสารจากกองบังคับคดี ให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง ต้องทำอย่างไร.. และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิถูกหักเข้ากองบังคับคดี เพื่อชดใช้หนี้ตามคำพิพากษาของศาลมีเงินอะไรบ้าง..?

·         ยกตัวอย่าง มีเงิน5ประเภท ที่นายจ้างมีสิทธิหัก พร้อมคำอธิบาย

12.     วันหยุดประจำสัปดาห์คือวันอาทิตย์ นายจ้างมีนโยบายเปลี่ยนวันหยุดจากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำออย่างไร..? กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้ไหม..เพราะอะไร..

·         ยกตัวอย่าง การกำหนดวันหยุดและนโยบายของนายจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

13.     กรณีที่ลูกจ้างร้องขอให้นายจ้างสะสมเวลาทำงานในวันทำงานปกติ วันละ1 ชั่วโมง เพื่อไปหยุดในวันทำงานวันอื่น โดยนับจากเวลาทำงานปกติ ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·         ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลและแนวทางการปฏิบัติ  พร้อมคำอธิบาย

14.     มีนิสัยปากจัดชอบด่าทอเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา จนมีเพื่อนร่วมงานตั้งฉายาให้และชอบปฏิบัติตนผิดวินัยบ่อยๆ จนเป็นอาจิณ หัวหน้างานปกครองไม่ได้อยากเลิกจ้าง ต้องจัดการอย่างไร..?

·         ยกตัวอย่าง การปฏิบัติผิดวินัย 5กรณี พร้อมคำอธิบาย

15.     กรณีลูกจ้างส่งข้อความด่าทอเพื่อนร่วมงาน-หัวหน้างานหรือนายจ้างทางสื่อโซเชียล เช่น ทางเฟสบุ๊ค-ทางไลน์ จนเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงเป็นความผิดลงโทษสถานใด..?

·         ยกตัวอย่าง การใช้คำพูดที่ทำให้ได้รับความเสียหาย  พร้อมคำอธิบาย

16.     นายจ้างมีความจำเป็นต้องยุบหน่วยงานตามสาขาต่างๆ จึงมีคำสั่งย้ายพนักงานเข้าทำงานในสำนักงานใหญ่    กรณีลูกจ้างไม่ประสงค์ย้ายตามจะได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างไร..?

·         ยกตัวอย่าง การให้เหตุผลของนายจ้าง และสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ พร้อมคำอธิบาย

17.     ลูกจ้างร้องขอให้เลื่อนวันหยุดตามประเพณีที่นายจ้างกำหนดไว้ไปเป็นวันอื่นทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·         ยกตัวอย่าง -การให้เหตุผลของลูกจ้าง-นายจ้าง-แนวทางการปฏิบัติ พร้อมคำอธิบาย

18.     ลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าล่วงเวลาในเวลาทำงาน-ค่าทำงานในวันหยุด-ค่าล่วงเวลาในวันหยุดมีตำแหน่งงานใดบ้าง..?

·         ยกตัวอย่าง การใช้สิทธิของนายจ้างตามข้อบังคับฯ-ตามสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

19.     ให้ลูกจ้างนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงานให้กับนายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง-เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนจากการทำงานอย่างไร..?

·         ยกตัวอย่าง การกำหดวันทำงาน-ค่าจ้าง-ค่าเสื่อมรถยนต์ พร้อมคำอธิบาย

20.     เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานอยู่ไม่ครบ 30 วันถือว่าลูกจ้างผิดสัญญาจ้าง-ผิดข้อบังคับในการทำงาน-ผิดระเบียบปฏิบัติ ลูกจ้างจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

·         ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงาน-การรับผิดกรณีผิดสัญญาจ้าง พร้อมคำอธิบาย  

หมวด 3 : มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย  

21.     ทำสัญญาจ้างแรงงานปีต่อปีเมื่อครบสัญญาจ้าง 1 ปีแล้ว มีการต่อสัญญาจ้างใหม่และเมื่อสิ้นสุดสัญญาฉบับสุดท้ายแล้ว ไม่มีการจ้างกันต่อไปอีก นายจ้างต้องจ่ายค่า......ตามกฎหมายอะไรบ้าง..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

 

22.     นายจ้าง-ลูกจ้างมีการเจรจาและตกลงกันแต่ไม่ได้บันทึกผลการเจรจากันไว้จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร...?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

23.     นายจ้างเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของลูกจ้างถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง-เปลี่ยนแปลงสภาพการทำงานหรือไม่..เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

24.     พ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างก่อนวันจ่ายเงินโบนัสเพียง 1 วัน ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่.เพราะประวัติการทำงาน..จำนวนวันที่จะได้รับได้กำหนดไว้ก่อนวันจ่าย ไว้แล้ว

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

25.     มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานทั้งยังเป็นที่เสียหายต่อชื่อเสียงของนายจ้าง นายจ้างลงโทษได้กรณีใด..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

26.     ทำสัญญาจ้างแรงงานขับรถให้ผู้บริหารจ่ายค่าจ้างเป็นเดือนไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้นายจ้างทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

27.     ลูกจ้างแจ้งลาออกต่อผู้บังคับบัญชาด้วยวาจาซึ่งมิใช่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนนายจ้างมีผลทางกฎหมายหรือไม่..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

28.     นายจ้างมีข้อบังคับในการทำงานและมีประกาศว่าเมื่อนายจ้างตรวจสอบพบว่าลูกจ้างมีสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายของลูกจ้างนายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างกรณีนี้ทำได้หรือไม่..เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

29.     ลูกจ้างมีปัญหากันในเวลาทำงานได้ด่าทอ- ต่อว่ากัน อย่างเสียหาย หลังจากเลิกงานแล้วยังไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานอีก นายจ้างลงโทษทางวินัยร้ายแรงทำได้ไหม...เพราะเหตุเกิดนอกที่ทำงาน

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

30.     ลูกจ้างชายกระทำการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงด้วยวาจาทั้งยังทำท่าทางประกอบหลายครั้งจนลูกจ้างหญิงรู้สึกอาย นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

31.     กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญแสดงการทำงานให้จะรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ต่อลูกจ้างอย่างไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

32.     เมื่อลูกจ้างตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างต่อนายจ้างแล้ว มีสิทธิได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า-ค่าชดเชย-ค่าเสียหาย จากนายจ้างหรือไม่เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

33.     เมื่อลูกจ้างเจตนาลาออกจากงานด้วยความสมัครใจและนายจ้างทราบแล้วต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก     ตามหลักทางกฎหมายแรงงาน ทำได้ไหม..เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

34.     นายจ้างอนุมัติให้ลูกจ้างพ้นสภาพก่อนครบกำหนดในหนังสือลาออก โดยจ่ายค่าจ้าให้จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา เป็นการเลิกจ้างหรือไม่..เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

35.     การลาออกเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเมื่อนายจ้างทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติ มีผลทางกฎหมายแรงงานหรือไม่..เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

36.     ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าลูกจ้างยินยอมที่จะไม่ไปทำงานเพื่อ....หรือทำประโยชน์ให้กับงานที่มีลักษณะเดียวกันกับนายจ้างเป็นเวลา 2 ปี กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะมีความผิดหรือไม่..เพราะอะไร...?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

37.     ทำข้อตกลงกับลูกจ้างให้ไปอบรม 14 วัน เมื่อกลับมาต้องทำงานอยู่กับนายจ้างเป็นเวลา3ปี ถ้าไม่กลับมาหรือทำงานไม่ครบ3ปี ให้เสียเบี้ยวปรับ3เท่าของค่าใช้จ่าย สัญญาหรือข้อตกลง เช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

38.     อาศัยตำแหน่งความเป็นลูกจ้าง แอบอ้าง-เรียกเอา ผลประโยชน์จากบุคคลภายนอกเพื่อให้เข้ามาร่วมงานกับนายจ้าง จะมีความผิดตามกฎหมายแรงงานอย่างไร..?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

39.     ทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างว่าเมื่อลูกจ้างลาออกก่อนกำหนด 30 วัน ยินดีสละสิทธิไม่ขอรับเงินประกันการทำงานคืน สัญญาจ้างหรือข้อตกลงเช่นนี้ บังคับใช้ได้ตามกฎหมายหรือไม่...เพราะอะไร.?

·         มีคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินคดีนี้  พร้อมคำอธิบาย

40.     

วิทยากร


วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้าสถานที่อบรม (VENUE)

Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

25 พฤษภาคม 2564 9.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 17 ครั้ง