การบริหารงานขนส่ง (Transportation Management 4.0)

30 สิงหาคม 2565


หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการขนส่งมีบทบาทมากในวงการอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ จากระบบการขนส่งในภาพรวมเริ่มจากการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การวางแผนด้านการผลิตหรือบริการ การตรวจสอบ การบรรจุสินค้า และการจัดส่งหรือขนส่งไปยังลูกค้า ที่กล่าวมาเบื้องต้นในทุกๆขั้นตอนมีระบบการขนส่งที่มีรายละเอียดที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารการขนส่ง ที่กล่าวมาทั้งหมดยังแฝงไปด้วยรายละเอียดที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในด้านการขนส่งต่างๆที่เกิดขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้เทคนิคต่างๆ แนวคิดด้านการบริหารการขนส่ง การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพงานรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพงานในด้านการขนส่งเพื่อรองรับการแข่งขันในธุรกิจส่งผลให้ธุรกิจมีกำไรและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดไป

 

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.          สามารถเข้าใจแนวคิดการบริหารงานขนส่ง

2.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารงานขนส่ง

3.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดพื้นฐานการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตระบบงานขนส่ง

4.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการหรือเครื่องมือไปใช้ในระบบงานขนส่งและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

5.          เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ทราบถึงเทคนิคและวิธีการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้องเหมาะสม ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในงานขนส่งได้

หัวข้อสัมมนา

 1. หลักแนวคิดการขนส่งกับกระบวนการโลจิสติกส์ในภาพรวม

 2. หลักพื้นฐานในการบริหารงานขนส่งสินค้า

 3. รูปแบบหลักการของการขนส่ง

  4. การขนส่งสินค้าและข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ

 5. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานในงานขนส่ง

 7.การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

 8.โครงสร้างต้นทุนของการขนส่งสินค้า

 9.การจัดจ้างงานบริการขนส่งจากภายนอก

 10.การวบคุมคุณภาพของการให้บริการด้านขนส่ง

 11.การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการงานขนส่งสินค้า

 12.ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานด้านขนส่ง

 13.เทคนิคการจัดการเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง

 14.การขนส่งแบบ Home DeliveryหรือLast mile deliveryที่กำลังได้รับความ นิยม

 15.การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดีหรือ JIT (Just In Time)

 16. Transport 4.0ระบบขนส่งในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น

  17.กรณีศึกษา

 18. สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

 

ระยะเวลาอบรม

 1 วัน(6 ชั่วโมง) 09.00-16.00 น.

วิธีการฝึกอบรม

- การบรรยาย-สาธิตเนื้อหาและทฤษฎีรวมทั้งชมภาพและวีดีทัศน์ประกอบ

- ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับการฝึกปฏิบัติ

- กิจกรรมกลุ่ม(Workshop)

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

- ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

 

 


วิทยากร


วิทยากร :อาจารย์ณรงค์ ตู้ทองสถานที่อบรม (VENUE)

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ หรือเลือกอบรม Online ผ่าน Program Zoom

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

30 สิงหาคม 2565 9.00-16.00น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 37 ครั้ง