การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วยระบบ CRM (Customer Relationship Management)

18 - 19 ตุลาคม 2561

หลักการและเหตุผล

         การตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้าเข้ามามีบทบาทอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ บริหารบริษัทแบบ New Company ในยุค New Economy ซึ่งลูกค้ามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการอย่างยิ่งจนทำให้ ผู้ขายต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธ์และความสามารถของทีมงาน เพื่อเหนี่ยวรั้งและสร้างความจงรักภักดีมิให้ลูกค้าหลุดลอยออกจากวงจรของ ผลิตภัณฑ์และบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการตลาดความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากเท่าไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกค้าที่สำคัญให้อยู่กับตนนานเท่านาน

         สิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการ ในการทำธุรกิจการหาลูกค้าใหม่ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่สิ่งที่สำคัญและยากกว่า คือการรักษาลูกค้าเก่าให้อยู่เคียงข้างธุรกิจของเราไปนานๆ และระบบ CRM จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่ง อีกทั้งจะเป็นทั้งเพื่อนและตัวช่วยที่จะทำให้ธุรกิจของคุณสร้างความสมดุลระหว่างการหาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาการขายสินค้าและบริการ ให้มีมาตราฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         การบรรยายจะเน้น Workshop สอนการใช้ระบบ CRM เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นใช้งานระบบ CRM ในธุรกิจอย่างจริงจัง นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และได้รับประโยชน์จากระบบ CRM อย่างสูงสุด

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้

 • เพิ่มประสิทธิภาพงานขายด้วยระบบ CRM
 • บริหารลูกค้าและงานขายด้วยระบบ CRM

ประโยชน์ที่คุณและธุรกิจของคุณจะได้รับ

 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ CRM เพื่อนำไปใช้พัฒนาการขายสินค้าและบริการ
 • ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ CRM และมีประสบการณ์มายาวนาน
 • ผู้เข้าอบรมสามารถมีระบบ CRM ของตัวเองได้ทันที แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เริ่มมีฐานข้อมูลลูกค้าในระบบ และนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจในอนาคต

กำหนดการ

วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 (อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์)

หัวข้อการสัมมนา เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. - 09.00 น.

         CRM คือ วิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับ สร้าง รักษา และขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า (คู่ค้า) ดังนั้น CRM เป็นการร่วมมือของทุกคน ทุกแผนกในบริษัท CRM จึงเป็นการใช้กลยุทธ์ และ ยุทธวิธี

09.00 – 12.00 เตรียมความพร้อม

 • ต้องเข้าใจ การให้บริการลูกค้า ไม่เหมือนกับ การรักษาลูกค้า
 • ทุกคน ทุกแผนก ต้องทำงานเป็นทีม ( การสื่อสาร การให้ข้อมูล การทำงาน)
 • เครื่องมือ ระบบ อุปกรณ์ ต้องใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพ
 • เตรียมความพร้อมเรื่อง E - COMMERCE

ระดับของการบริหาร/ การขาย

ระดับที่ 1 คู่ค้าติดต่อครั้งแรก

ระดับที่ 2 คู่ค้าติดต่อซ้ำ

ระดับที่ 3 คู่ค้าช่วยประชาสัมพันธ์

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

โครงร่างความสัมพันธ์กับคู่ค้า ระหว่าง 3 ระดับ

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาเลือกโครงร่าง

 1. ประเภท สินค้า หรือ บริการ
 2. ความคาดหวังของกลุ่มคู่ค้า
 3. แรงผลักดันจากการแข่งขันในตลาด

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

ลักษณะและหลักการของโครงร่าง

ลักษณะ: รูปทรงพีระมิด หลักการ : คู่ค้าระดับ 1 >คู่ค้าระดับ 2 >คู่ค้าระดับ 3

ลักษณะ : รูปทรงนาฬิการทรายหลักการ : คู่ค้าระดับ 1 >คู่ค้าระดับ 2 <คู่ค้าระดับ 3

ลักษณะ : รูปทรง หกเหลี่ยม หลักการ : คู่ค้าระดับ 1 <คู่ค้าระดับ 2 >คู่ค้าระดับ 3

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP

13.00-16.00 ยุทธวิธี การปฏิบัติต่อคู่ค้า

ระดับที่ 1 การเริ่มทำธุรกิจครั้งแรก หรือ ครั้งเดียว

ยุทธวิธี

 1. ทุกอย่างต้องง่ายสำหรับคู่ค้า
 2. พนักงานต้องบริการด้วยใจ ( พูดจาไพเราะ กระตือรือร้น สุภาพ ให้เกียรติคู่ค้า)

ระดับที่ 2 การทำธุรกิจซ้ำ

ยุทธวิธี

 1. ติดต่อ เยี่ยมเยียน ประเมิน หาโอกาสขยายความสัมพันธ์
 2. บริการเป็นพิเศษ เป็นการเฉพาะ เพื่อทำให้คู่ค้าภูมิใจ

ระดับ 3 การให้คู่ค้าช่วยประชาสัมพันธ์

ยุทธวิธี

 1. ให้คู่ค้าได้รับรู้สิ่งที่มีคุณค่า เพื่อจูงใจให้คู่ค้าประชาสัมพันธ์
 2. ผู้เข้าสัมมนาทำ ROLE PLAY

การใช้ บริหาร คู่ค้า ด้วย CUSTOMER EVALUATION PROFILE การใช้เกณฑ์การวัดผล เพื่อบริหารคู่ค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกณฑ์ที่ 1 ศักยภาพ ความมีชื่อเสียง ที่มีต่อบริษัท

เกณฑ์ที่ 2 ความสม่ำเสมอในการธุรกิจ

เกณฑ์ที่ 3 สร้างผลกำไร ให้บริษัท

เกณฑ์ที่ 4 ความภักดีที่มีต่อบริษัท

วิธีการประเมิน และแนวทางบริหาร จะใช้ข้อมูลจริง และเสนอวิธีบริหาร

***ผู้เข้าสัมมนาทำ WORK SHOP


วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (คุณนภัส อรุณสกุลวงศ์)

หัวข้อการสัมมนา

เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. - 09.00 น.

รู้จักกับระบบ CRM เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพงานขาย (1.5 Hours.) (9:00AM-10:30AM)

 • ระบบ CRM คืออะไร
 • ทำไม CRM ถึงสำคัญต่อธุรกิจ
 • ความสามารถของระบบ CRM

Workshop – สร้างระบบ CRM ของตัวเอง

การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าจาก Channel ต่างๆ (10:30AM-12:00PM)

 • Walk-in/Call/Email/Website/Facebook

การ Follow-up ติดตามลูกค้า(1:00PM-2:00PM)

 • Activity Management (Task/Event/Call)
 • Next Step

การวัดประสิทธิภาพการขายของทีมงาน (2:00PM-3:00PM)

 • Deal/Opportunity Management
 • Sales Performance
 • Other CRM Features (3:00PM-3:30PM)
 • Q&A (3:30PM-4:30PM)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการอบรม

 • Notebook
 • ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า เช่น ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อบริษัท ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์
 • คำถามเรื่องการเริ่มใช้งานระบบ CRM
วิทยากร

อาจารย์ สง่า อร่ามวิทย์

ผลงานด้านการอบรม

- เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการฝึกอบรมมาเป็นเวลากว่า 20 (1984-ปัจจุบัน)

- มีประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและ บริษัทชั้นนำมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การทำงาน

1991 – ปัจจุบัน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายและฝึกอบรมในองค์กรและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์พิเศษ สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1981 – 1991 บริษัท รีน่า แวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- DISTRICT MANAGER

- DIVISION MAMAGER

- SUPERVISOR

- SALES REPRESENTATIVE

1971 - 1981 บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด

- ผู้จัดการคลังน้ำมัน

- ผู้จัดการโรงงานเคมี

- นักเคมี

เกียรติประวัติ ธันวาคม

1988 - ชนะเลิศยอดขายสูงสุด (แข่งขัน 27 ประเทศ)

1987 - ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทยและเอเชีย

1984 - ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทยและเอเชีย

1982 - ชนะเลิศสร้างผลงานทีมของประเทศไทย 


คุณนภัส อรุณสกุลวงศ์

กรรมการผุ้จัดการ Mergitech Consulting Co.,Ltd.

ประสบการณ์การทำงาน

JUN 2017 CURRENT Mergitech Consulting Owner & Consulting Director

SEP 2015 - MAY 2017 Helpter Technology Operations Manager

MAR 2014 - AUG 2015 aCommerce Product Manager

JUL 2012 MAR 2014 Ensogo Thailand Project Manager - Salesforce CRM

SEP 2011 JUL 2012 Tech Matrix Pte. Ltd. Salesforce Project Manager

AUG 2010 AUG 2011 Thomson Reuters Strategic and Planning Analyst

DEC 2009 JUN 2010 Astadia Business Analyst – CRM

MAY 2008 NOV 2009 Sundae Solutions CRM Consultant
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมบูเลอวาร์ด โฮเทล บางกอก สุขุมวิท 5 ( BTS นานา )

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

18 - 19 ตุลาคม 2561 09.00 น. - 16.30 น.

จัดโดย

บริษัท ล็อคอินเทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 089-7639805

ค่าธรรมเนียม (FEE)

8000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 461 ครั้ง