การบริหารการผลิตเชิงกลยุทธ์ (Production Management Strategy)

27 กุมภาพันธ์ 2563


หลักสูตรนี้  พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์ในการบริหารการผลิตขององค์กร ที่จำเป็นต้องมีการวางแผนกิจกรรมการผลิต การควบคุม ตรวจสอบและกำหนดการใช้งานของแรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ด้วยวิธีอันเหมาะสมที่สุด เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสิ่งที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ภายในเวลาที่กำหนด ด้วย"ต้นทุนที่ต่ำที่สุด" ซึ่งในการวางแผนการบริหารการผลิตต้องมีการวางแผนดำเนินการต่างๆ ทั้งในระยะยาวและระยะสั้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางขององค์กร การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)เป็นการมองไปในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์อันยาวไกล เพื่อสร้างแผนงานอันต่อเนื่องและดำรงแนวทางการดำเนินงานให้ถูกทิศทาง

 

วัตถุประสงค์:

1.    เข้าใจถึงความสำคัญของกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

2.    เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และพื้นฐานในการบริหารการผลิต

3.    มีความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารการผลิต และนำไปประยุกต์ใช้

4.    มีความรู้และสามารถในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

หัวข้อสัมมนา :

1.    กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร

2.    การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอกและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

3.    การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร

4.    กลยุทธ์ระดับองค์กร และระดับหน่วยธุรกิจ

5.    กลยุทธ์ระดับหน่วยงาน

6.    กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy)

7.    บทบาทหน้าที่และพื้นฐานการบริหารการผลิต

8.    การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มระบบการผลิต

9.    การควบคุมคุณภาพการผลิต

10. ความปลอดภัยในการผลิต

11. การบริหารต้นทุน

12. การวางแผนและควบคุมการผลิต

13. Workshop

14. สรุป / ถาม-ตอบวิทยากร


อาจารย์วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์

วิทยากรที่ปรึกษานักวินิจฉัยสถานประกอบการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท การ์เมนท์เทค จำกัด

ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เดอร์กรอเซย์ จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โคเอ อินดัสเทรียล เดคอร์ จำกัด

หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท อเกีย ซิสเต็มส์ ไมโครอิเลคทรอนิคส์ (ไทย) จำกัด

หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิิต บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด

 สถานที่อบรม (VENUE)

Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 กุมภาพันธ์ 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บจก.สัมมนาเซ็นตอร์
เบอร์ติดต่อ : 0922633989

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 418 ครั้ง