การนำเข้าและจ้างแรงงานต่างด้าว...อย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU

17 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีความเข้าใจความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายหรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

2.เพื่อให้ทราบถึงการดำรงรักษาแรงงานที่ดี ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายได้นานๆ หรือนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

3.เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้

 

หัวข้อในการอบรม

1.ปัญหาที่ทำให้นายจ้างต้องจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร..?

·มีคำอธิบายจากบัญหาที่เกิด 9ประการ 

2.การเตรียมเอกสาร-ข้อมูลสถานประกอบกิจการของนายจ้าง เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวต้องเตรียมอะไรบ้าง.?กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารของนายจ้าง - ของผู้รับมอบอำนาจ - ข้อมูลขององค์กร 

3.การนำแรงงานต่างด้าว ที่ผ่านระบบMOU.เข้ามาทำงานโดยนายจ้างนำเข้ามาเอง หรือนำเข้าผ่านบริษัทฯ นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ มีขั้นตอนของการนำเข้าอย่างไร..

·มีขั้นตอนและรายระเอียดของการนำเข้า เช่น การติดต่อจัดหางานเขตพื้นที่ - การติดต่อบริษัทฯนำเข้า-การทำสัญญาจ้าง-การจ่ายค่าจ้าง-ขั้นตอนการนำเข้า-การติดต่อไปยังประเทศต้นทาง- เงื่อนไขการจ้าง-การกำหนดค่าจ้าง-ค่าสวัสดิการ- การอบรมที่ศูนย์รับแรกเข้า-การออกวีซ่า-การออกใบอนุญาตทำงาน-การจัดที่พักให้-การตรวจร่างกาย-การแจ้งนำเข้า 

·มีขั้นตอนและรายระเอียดของการตรวจสอบเพื่อการนำเข้า เช่น การตรวจสอบเอกสาร-บัตรประจำตัว-วีซ่า-หนังสือใบอนุญาตทำงาน -การแจ้งออก-เหตุผลที่เปลี่ยนงาน-การทำสัญญาจ้าง- การกำหนดค่าจ้าง - กำหนดค่าสวัสดิการ- การแจ้งเข้าเพื่อเปลี่ยนชื่อนายจ้าง-ค่าใช้จ่ายต่างๆ - การตรวจร่างกาย - การรายงานตัว - การต่อสัญญาจ้าง 

·ความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร.

·นายจ้าง ไม่แจ้งเข้า- ไม่แจ้งออก - ไม่ทำทะเบียนให้ตรวจ - ให้ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต - ให้ทำงานไม่ตรงตามใบอนุญาตให้ทำงานใบอนุญาตเป็นชื่อของผู้อื่น 

·ลูกจ้าง ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน - ขณะทำงานไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตน - ทำงานไม่ตรงใบอนุญาต 

·บริษัทนำเข้า 

·รายงานตัว-การต่อสัญญาจ้าง 

4.การจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาทำงานในองค์กรจ้างให้ถูกกฎหมายต้องดำเนินการอย่างไร.

5.บทลงโทษ - นายจ้าง - ลูกจ้าง - บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว กรณีทำผิดกฎหมาย พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว นำแรงงานต่างด้าวเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต - ไม่ส่งมอบงานต่อผู้ว่าจ้าง - ไม่ส่งต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง 

6.ผู้ที่หลอกลวง- แอบอ้าง ผู้อื่นว่าสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างในประเทศได้หรือหาแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างได้จะมีความผิดได้รับโทษ ทางแพ่ง ทางอาญา อย่างไร..

7.ผู้ที่สนับสนุนการหลอกลวง-แอบอ้างการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิด ทางแพ่ง - ทางอาญา อย่างไร..

8.ค่าใช้จ่าย ในการจ้างบริษัทนำเข้า-จ่ายให้หน่วยงานภาครัฐของการนำเข้าระบบMOU.และระบบพิสูจน์สัญชาติ 

9.จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผ่านบริษัทรับเหมา OutsourceโดยมาจากระบบMOU. หรือผ่านระบบพิสูจน์สัญชาตินายจ้างทำได้หรือไม่..

10.ปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำแรงงาน ไทย พม่า ลาว และ กัมพูชา มีอัตราและแตกต่างกันอย่างไร..

11.ต่างด้าว3สัญชาติที่ผ่านระบบ MOUและผ่านการพิสูจน์สัญชาติ มีสิทธิ์ทำงานประเภทอะไรบ้าง.

12.ต่างด้าว3สัญชาติ ขณะทำงานในราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะ เปลี่ยนแปลงการทำงาน ตาม พ.ร.ก. อย่างไร..

13.ต่างด้าวที่ผ่านระบบ MOUต้องการเปลี่ยนนายจ้างใหม่ จะต้องมีองค์ประกอบตามกฎหมายอย่างไร. 

14.หน้าที่ของนายจ้างและหน้าที่ของลูกจ้างต่างด้าว ขณะปฏิบัติงานและอยู่ในเวลาสัญญาจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..

15.บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว มีความมั่นคง และมีบทบาทหน้าที่ต่อผู้ว่าจ้างอย่างไร..

16.แรงงานต่างด้าว3สัญชาติ ที่เข้ามาทำงานกับนายจ้าง (ในภาพรวม) แรงงานชาติใด..?ทำงานถูกใจนายจ้างมากที่สุด 

17.กรณีต่างด้าวไปทำงานนอกพื้นที่ -ไปทำงานตามสาขา -ไปตามไซด์งานที่เป็นธุรกิจของนายจ้างทำได้หรือไม่ และเมื่อพบหน่อยงานภาครัฐเข้าตรวจสอบ ต้องดำเนินงานอย่างไร..

18.การจ้างแรงงานต่างด้าวขณะปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบมากที่สุด มีอะไร..

19.จ้างแรงงานต่างด้าวให้ - ค่าจ้าง - สวัสดิการ แตกต่างไปจากแรงงานไทยต้องปฏิบัติอย่างไร..

20.แรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวชกต่อยกัน (เป็นกรณีร้ายแรง) นายจ้างเลิกจ้างคนเดียวทำได้หรือไม่.. เพราะอะไร..

21.นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบลูกจ้างต่างด้าวมีสารเสพติดในร่างกาย ต้องจัดการอย่างไร..

22.การออกหนังสือเตือนการทำผิด - หนังสือเลิกจ้าง ให้พี่ไทยหรือต่างด้าวเขียนให้ดี ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือน ให้มีผลต่อการถูกเลิกจ้างและยกขึ้นต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ 

23.ลูกจ้างไทย-ต่างด้าว ทำผิดวินัยในการทำงานไม่ยอมลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน ผู้บริหาร- หัวหน้างาน ต้องดำเนินการอย่างไร..

24.ในวันหยุดนายจ้างหรือหัวหน้างานให้ต่างด้าวไปทำงานที่บ้านตนเองเพื่อต่อเติมบ้านพักโดยจ่ายค่าจ้างให้ทำได้หรือไม่เพราะอะไร..

25.การแต่งตั้งแรงงานต่างด้าวเพื่อการสื่อสาร หรือเพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆให้กับองค์กร 

26.กรณีต่างด้าวลางานกลับภูมิลำเนาหลายวันหรือไปเยี่ยมญาตินอกพื้นที่ทำงานต้องแจ้ง ตม.หรือดำเนินการอย่างไร..

27.การกระทำอันไม่เป็นธรรมระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าว มีลักษณะของการกระทำอย่างไร..

28.การสิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างของแรงงานต่างด้าวมีกรณีใดบ้าง และนายจ้างต้องดำเนินการอย่างไร..

29.นายจ้างทำสัญญาจ้างกับแรงงานต่างด้าวหรือทำสัญญาจ้างกับแรงงานไทยที่ขัดต่อกฎหมาย ( เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..

30.ในกรณีลูกจ้างไทยฟ้องนายจ้าง - แรงงานต่างด้าวฟ้องนายจ้าง - นายจ้างฟ้องลูกจ้าง (กรณีละเมิด) คดีเกิดขึ้นในศาลแรงงาน ผู้บริหารต้องบริหารจัดการและ ต้องเตรียมหมัดเด็ดอย่างไร..?ถึงจะทำให้ชนะคดี 

·ถาม - ตอบ - แนะนำ 

·ผู้เข้าร่วมสัมมนา - นายจ้าง - ผู้บริหาร - หัวหน้างาน

·ให้คำแนะนำ - ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนาหลังการสัมมนา " ฟรี " ตลอดกาลไม่มีค่าใช้จ่าย


อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-157-9083,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท20

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

17 ธันวาคม 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-157-9083, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 111 ครั้ง