การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

29 พฤศจิกายน 2562

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน(ศุกร์ที่ 29 พ.ย. 62)        ในการดำเนินธุรกิจนั้น ต้นทุนในเรื่องของเวลา วัตถุดิบ การผลิต หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางการขนส่ง หรือทางด้านอื่นๆก็สำคัญกับธุรกิจมากเช่นกัน ถ้าหากไม่บริหารหรือควบคุมการใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมให้ดี ก็จะทำให้ก่อเกิดความเสียหายกับองค์กรได้ หากแต่บริหารและควบคุมให้ก่อเกิดประสิทธิภาพก็จะเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเพิ่มผลกำไรให้ธุรกิจได้ ซึ่งการเขียนแผนผังขั้นตอนการทำงาน (Process Mapping) จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพที่แท้จริงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังช่วยให้ง่ายต่อการหาจุดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาให้ธุรกิจดีขึ้นอีกด้วย
         หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานสายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกระบวนการทำงาน ที่ต้องการเสริมสร้างแนวคิดการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ การพัฒนาการไหลของงาน และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานKey Contents

• ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ (Process Definition and Process Mapping)

      ท่านจะได้เรียนรู้การบริหารกระบวนการ การเขียนกระบวนการ การตอบสนองต่อประเด็นปัญหาวิกฤตเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าโดยวิธีการจัดกลุ่มความต้องการตามประชากร แต่ละ Gen

• การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า (Flow of Work and Value Stream)

     ท่านจะได้รับแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการด้วยเครื่องมือในการทำ Process Mappingไม่ว่าจะเป็นแผนผังการไหล (Flow diagram) ซึ่งประกอบด้วย แผนผังการไหลของขั้นตอนการทำงาน(Process flow diagram or work flow diagram) แผนผังการไหลของลูกค้า(Customer flow diagram) ที่จะทำให้สร้างคุณค่าแก่งาน

• การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ (Waste Identification and Waste Elimination)

     ท่านจะได้เทคนิคการหาความสูญเปล่า (Wastes) 7 ประการผ่านแนวคิด นิยามของความสูญเปล่า ประโยชน์ของความสูญเปล่าที่มีผลต่อการทำงาน เพื่อลดการสูญเสีย ขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ

• การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบ และการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร (Flow & Process Improvement and Constrain Reduction)

    ท่านจะเข้าใจหลักการหาข้อจำกัดของกระบวนการในเวลาที่นานสุดหรือเวลาที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

• การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิด ความกระชับ(Single Minute Exchange of Customer (SMEC)

     ท่านจะได้รับเทคนิคการจัดการกระบวนการด้วยการบริหารต้นทุนในธุรกิจ การมองมูลค่า การคำนวณความคุ้มค่า การสร้างระบบ การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการเพื่อให้ Outcome มีประสิทธิผลสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว

• Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่าง ต่อเนื่องKey Benefits

1. เรียนรู้แนวคิดและเครื่องมือในการจัดการกระบวนการ รวมถึงการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
2. เข้าใจถึงการบริหารกระบวนการสร้าง Process Mapping เพื่อสร้างการไหลของงาน หาความ สูญเปล่ารวมถึงขจัดความสูญเปล่าได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถพัฒนากระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือต่างๆมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานสายการผลิต หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนกระบวนการทำงาน

วิทยากร

ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

- ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการวิเคราะห์โครงการ การบริหารโครงการ และการปรับปรุงกระบวนการทำงาน


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม ไอบิส สไตล์ แบงคอก(รัชดา)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 พฤศจิกายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 778 ครั้ง