การจัดระบบเอกสาร และไฟล์ข้อมูล ให้ได้ผล ในยุค 4.0(Filing Management : Hard copy and Soft File)

7 ตุลาคม 2563

ทบทวนปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ในการจัดการเอกสารและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
เสริมเทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับงาน
เพิ่มแนวทางการบริหารไฟล์ข้อมูล โดยใช้ระบบNetwork   ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน

สำหรับ พนักงานในส่วนงานธุรการของส่วนงานต่าง ๆ , เลขาฯ, บริหารทั่วไป และผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารงานเอกสารและข้อมูลข่าวสารขององค์กร 

หัวข้อการอบรม

9.00 – 12.00 เทคนิคการจัดระบบเอกสารกระดาษ (Hard Copy)
โดย... อ.ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา
   ปัญหาและข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดเก็บเอกสาร
   ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีมาตรฐาน และง่ายต่อการค้นหา “เก็บง่าย หายรู้ อยู่เห็น ดูเป็นระเบียบ”
   การจัดเรียงแฟ้มเอกสารที่สอดคล้องกับการใช้งาน
   เทคนิคการจัดระบบและควบคุมเอกสาร ไม่ให้เกิดการ “ซ้ำซ้อน สะสม และสูญหาย
   คู่มือการจัดเก็บเอกสาร และ ดัชนีแฟ้ม เพื่อการค้นหาที่ง่ายและรวดเร็ว
   จะทำอย่างไรให้ข้อมูลซึ่งมีอยู่ในไฟล์คอมพิวเตอร์ และ เอกสารกระดาษ อยู่ในระบบที่สอดคล้องกันและสะดวกต่อการเรียกใช้


13.00 – 16.00 การบริหารการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น Soft Copy
(ไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์)
 โดย... อ. วราภรณ์ ไตรศักดิ์ศรี 
   การใช้ระบบNetwork เพื่อสร้างรูปแบบการใช้และจัดเก็บข้อมูลร่วมกันของคนในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
   การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแบบ Online
   การสร้างไฟล์ข้อมูลแบบ Online
   การสร้างความปลอดภัยให้กับไฟล์เอกสารแบบ Offline
   แนะนำโปรแกรมกู้คืนไฟล์ข้อมูล


(กรุณานำ Notebook ที่มีโปรแกรม MS Office version ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไป มาในวันอบรมด้วยค่ะ)