การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ​ (Effective of Training Road Map)

11 ตุลาคม 2562

การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการยกระดับความสามารถของพนักงานในองค์กร ทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge)ทักษะ (Skill) บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ (Personality & Interaction)เพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ต่อไป แต่จะทำอย่างไรล่ะ เมื่อผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมยังจัดทำแผนที่ไม่ตรงตามความต้องการและความจำเป็นขององค์กร และเกิดการล้มเหลวในการจัดฝึกอบรม ส่งผลทำให้ฝ่ายบริหารไม่เห็นความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอีกต่อไป

ดังนั้น หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map)จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาของหลักสูตรตามมาตรฐานการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดและทฤษฎี แต่สิงที่สำคัญในหลักสูตรนี้ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าใจกลยุทธ์องค์กรเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner)และเข้าใจสมรรถนะขององค์กร (Core Competency)สมรรถนะกลุ่มงาน (Job Family)สมรรถนะรายบุคคล (Individual Competency)กลยุทธ์ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Action Plan)และกลยุทธ์การควบคุมงบประมาณ (Training Budget Control Strategy)


วัตถุประสงค์

Øผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร
Øผู้อบรม เข้าใจกลยุทธ์ในการจำทำแผนการฝึกอบรม และเข้าใจกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร


เนื้อหาการอบรม :

qการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดฝีกอบรม (Training Road Map)
qขั้นตอนการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Procedure)
qการกำหนดเป้าหมายในทำแผนกการฝึกอบรมให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์กรและสมรรถนะ (Competency)
qเทคนิคการหาความจำเป็น (Training Needs)โดยการพิจารณาสมรรถนะ (Competency)
qการกำหนดรายละเอียดในแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงแผนการปฏิบัติ (Action plan)และงบประมาณ (Budget)
qฝึกภาคปฏิบัติ : การจัดทำแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map)


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์cs@ldthai.com หรือโทร. 0944565756

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 ตุลาคม 2562 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1167 ครั้ง