การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ​ (Effective of Training Road Map)

4 กันยายน 2563

**หมายเหตุ : การเรียนออนไลน์แบบ Virtual Training จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถจัด ณ โรงแรมได้ และ L&DT จะคำนวณค่าอบรมพิเศษ (ผู้สนใจอบรมสามารถลงทะเบียนอบรมไว้ได้ปกติ)  


การจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการยกระดับความสามารถของพนักงานในองค์กร ทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge)ทักษะ (Skill) บุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ (Personality & Interaction)เพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ต่อไป แต่จะทำอย่างไรล่ะ เมื่อผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมยังจัดทำแผนที่ไม่ตรงตามความต้องการและความจำเป็นขององค์กร และเกิดการล้มเหลวในการจัดฝึกอบรม ส่งผลทำให้ฝ่ายบริหารไม่เห็นความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอีกต่อไป

ดังนั้น หลักสูตร การจัดทำแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map)จึงถูกออกแบบให้มีเนื้อหาของหลักสูตรตามมาตรฐานการจัดฝึกอบรมตามแนวคิดและทฤษฎี แต่สิงที่สำคัญในหลักสูตรนี้ คือ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้าใจกลยุทธ์องค์กรเปรียบเสมือนหุ้นส่วนธุรกิจ (Business Partner)และเข้าใจสมรรถนะขององค์กร (Core Competency)สมรรถนะกลุ่มงาน (Job Family)สมรรถนะรายบุคคล (Individual Competency)กลยุทธ์ด้านการวางแผนการปฏิบัติ (Action Plan)และกลยุทธ์การควบคุมงบประมาณ (Training Budget Control Strategy)


วัตถุประสงค์

Øผู้อบรม มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Road Map) ให้มีประสิทธิภาพและใช้ปฏิบัติได้จริง รวมถึงได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหาร
Øผู้อบรม เข้าใจกลยุทธ์ในการจำทำแผนการฝึกอบรม และเข้าใจกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร


เนื้อหาการอบรม :

qการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดฝีกอบรม (Training Road Map)
qขั้นตอนการจัดทำแผนการฝึกอบรม (Training Procedure)
qการกำหนดเป้าหมายในทำแผนกการฝึกอบรมให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์องค์กรและสมรรถนะ (Competency)
qเทคนิคการหาความจำเป็น (Training Needs)โดยการพิจารณาสมรรถนะ (Competency)
qการกำหนดรายละเอียดในแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมถึงแผนการปฏิบัติ (Action plan)และงบประมาณ (Budget) และการจัดทำ ROI
qฝึกภาคปฏิบัติ : การจัดทำแผนฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ (Effective of Training Road Map)


สนใจจองที่นั่งติดต่ออีเมล์cs@ldthai.com หรือโทร. 0944565756

วิทยากร

อาจารย์สันติทัต ไพใหม่

วิทยากร, นักพูด, โค้ชด้านการพัฒนาตนเอง,

HROD Coach, โค้ชด้านธุรกิจและผู้บริหาร, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ,

ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมใกล้ BTS หรือ MRT ในเขต กรุงเทพฯ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

4 กันยายน 2563 09.00 น.-16.00 น.

จัดโดย

Learning And Development (Thailand) Co.,Ltd.
เบอร์ติดต่อ : 0944565756

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4000 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4806 ครั้ง