การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล

22 พฤษภาคม 2562

Purchasing 4.0

การจัดซื้อยุคใหม่ในโลกดิจิทัล (22 พ.ค. 62)    ในภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นประกอบกับตลาดที่ซบเซา ทำให้บริษัทและหน่วยงานทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนมากขึ้น แนวทางการสร้างกำไรให้กับองค์กรในปัจจุบันจึงหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารงานจัดซื้อ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและรักษากำไรให้กับองค์กร การบริหารงานจัดซื้อไม่เป็นเพียงงานที่เรียนรู้จากประสบการณ์ จากการลองผิดลองถูก ซึ่งอาจเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับองค์กรได้ การบริหารงานจัดซื้อทุกวันนี้มีทฤษฎี หลักการ แนวทาง ที่สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้จริงและเห็นผล

   ซึ่งหลักสูตรนี้จะทำได้เห็นและเข้าใจถึงคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อ เข้าใจว่าสินค้าและบริการที่จัดซื้อนั้นมีเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งส่งผลต่อการคัดเลือกผู้ขายและวิธีการบริหารการจัดซื้อ สามารถจำแนกสินค้าและบริการเป็นกลุ่มๆ เพื่อสามารถวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม มีมุมมองในการบริหารผู้ขาย ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่สำคัญที่สุดต่อผลงานของฝ่ายจัดซื้อและเตรียมการวางแผนสำหรับงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลซึ่งเป็นความท้าทายในการทำธุรกิจKey Contents

1. คุณค่าของงานจัดซื้อต่อองค์กร การทำงานจัดซื้อเป็นวิชาชีพจะต้องมี 4 สิ่งนี้

    1. Efficient

    2. Responsible

    3. Professional

    4. Effective

2. บทบาทหน้าที่ ที่ไม่ใช่แค่การจัดซื้อจัดหา

  บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อไม่เพียงแต่จัดซื้อจัดหาเท่านั้น ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่สำหรับจัดซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าภายในองค์กร การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การลดต้นทุน รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์และชื่อเสียงขององค์กรอีกด้วย

3. ผลวิจัยมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อฝ่ายจัดซื้อ

  ท่านจะได้ทราบถึงผลจัยมุมมองของฝ่ายอื่นๆ ที่มีต่อหน่วยงานจัดซื้อว่าเป็นอย่างไร

4. เครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร

  ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือในการวัดคุณค่าของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กร หรือ Metrics ตัวชี้วัดที่ดี ชัดเจน และน่าเชื่อถือไปปรับใช้ในองค์กรได้

5. เป้าหมายของสินค้าและบริการที่ต่างกัน และประโยชน์ของการจำแนกเป้าหมาย

  ท่านจะได้เรียนรู้ถึงเป้าหมายของสินค้า บริการที่ต่างกันและประโยชน์ของการจำแนกเป้าหมาย โดยสามารถตั้ง Supply Target ในด้านต่างๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน

    • Quality

    • Cost

    • Availability

    • Service/Responsiveness

6. การแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการด้วยโมเดลต่างๆ พร้อม Workshop (กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วย)

  ท่านจะได้ทราบถึงโมเดลต่างๆ ในการการแบ่งกลุ่มสินค้าและบริการ ที่จะสามารถช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงานและเป็นแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารพัสดุ/บริการแต่ละตัว

7. กลยุทธ์ในการบริหารสินค้าและบริการในแต่ละกลุ่ม

  ท่านจะได้ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารสินค้าและบริการในแต่ละกลุ่มเพื่อการบริหารได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น จำนวนผู้ขาย รูปแบบความสัมพันธ์ ระยะเวลาของสัญญา วิธีการจัดซื้อและบริหาร ลักษณะของผู้ขาย ลักษณะของนักจัดซื้อ

8. ประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย และวิธีการสร้างความสัมพันธ์

  ท่านจะได้ทราบถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขาย และวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้ขายเพื่อปรับปรุงพัฒนาผลงาน และเพิ่มคุณค่าต่อไป

9. การบริหารผู้ขาย (Supplier Relationship Management)

  ท่านจะได้ทราบถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจแก่ผู้ขายเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุน ออกตลาดเร็วขึ้นและมีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

10. รูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขาย และการจัดกลุ่มผู้ขาย

  ท่านจะได้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์กับผู้ขาย และการจัดกลุ่มผู้ขาย เพื่อมุ่งเน้นการเติบโต สร้างรายได้ คุณค่าร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของการเป็น Partnership โดยเน้นความสัมพันธ์ในระยะยาว

11. การเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ

  ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในงานจัดซื้อในยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ ว่าแตกต่างจากแบบ Traditional อย่างสิ้นเชิง งานจัดซื้อจะหดตัว งาน Operation ถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติมากขึ้น

12. ความท้าทายของงานจัดซื้อในยุคดิจิทัล

  เมื่อการบริหาร Portfolio ของจัดซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้เกิดความท้าทายอย่างมากสำหรับนักจัดซื้อ และทำให้เกิดสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็น

    • ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

    • Vertical networking

    • Horizontal networking

    • การเป็น Business partner ที่คู่ควร

    • Innovation sourcingKey Benefits

1. เพื่อเข้าใจคุณค่า บทบาทหน้าที่ของงานจัดซื้อที่มีต่อองค์กรและวิธีการวัดคุณค่า

2. เพื่อทราบแนวทาง วิธีการในการจัดกลุ่มสินค้าและบริการ และวางกลยุทธ์ในการบริหารได้อย่างเหมาะสม

3. เพื่อให้เข้าใจประโยชน์และวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ขาย

4. เพื่อให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของงานจัดซื้อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมการรับมือได้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ฝ่ายจัดซื้อ และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

คุณกิตติกร โชติสกุลรัตน์

- กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด

- ประธานฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 พฤษภาคม 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 1003 ครั้ง