การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีกลยุทธ์ (Logistics Management Strategy)

27 พฤษภาคม 2564


เป็นที่ยอมรับแล้วว่า การจัดการเรื่องโลจิสติกส์นั้น เป็นศาสตร์ของการบริหารจัดการยุคใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก อันเนื่องมาจากวิกฤตราคาน้ำมัน และค่าใช่จ่ายที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากส่วนที่เป็นภาคการผลิต โลจิสติกส์เป็นอาวุธที่สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความอยู่รอดของธุรกิจแบบยั่งยืน มีส่วนในการเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ(Business Value Chain)เพิ่มคุณค่าการบริการลูกค้า(Customer Service) ลดต้นทุนในภาพรวมของธุรกิจและในองค์กรทั้งระบบ(Total cost reduction)ตั้งแต่กระบวนต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมความสัมพันธ์กันทั้งภายใน(คลังสินค้าวัตถดิบ, การผลิต ,คลังสินค้าสำเร็จรูป)และภายนอก(การจัดซื้อ จัดหา, บริหารคู่ค้า,ขนส่ง,การบริการลูกค้า) ด้วยการจัดการที่ทันต่อเวลา ในปริมาณที่ถูกต้อง ไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม, เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา

 

                  

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

-         เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

-         เพื่อให้เห็นความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม

-         เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระดับ SMEให้มากขึ้น

-         เพื่อสามารถที่จะลดต้นทุนอย่างยั่งยืนในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

เนื้อหาการอบรม

-         การจัดการเชิงกลยุทธ์และการกำหนดกลยุทธ์

-         กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารด้านโลจิสติกส์ 

-         การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุม

-         กลยุทธ์การลดความสูญเปล่าด้านโลจิสติกส์

-         การวางแผนและการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

-         การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์

-         กลยุทธ์ลีนโลจิสติกส์เพื่อลดความสูญเปล่า

-         กลยุทธ์ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์

-         การวัดผลกลยุทธ์การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์

-         การปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์

-         กรณีศึกษาด้านกลยุทธ์ระดับโลก

 


วิทยากร


วิทยากร : อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

Jasmine City Hotel ซอยสุขุมวิท 23 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 พฤษภาคม 2564 9.00-16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 090 645 0992 , 089 606 0444

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 20 ครั้ง