การควบคุมเอกสาร สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Document Control for

28 เมษายน 2563

การควบคุมเอกสาร สำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดประการหนึ่งของการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบนี้ เป็นแกนหลักในการวางรากฐานขององค์กรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของทั้งสองระบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถลดความสูญเปล่าในการจัดทำและควบคุมเอกสารแต่ละประเภทของแต่ละระบบ ลดทั้งกระดาษ ลดทั้งเวลาในการจัดทำเอกสาร ลดทั้งกำลังคนที่ต้องมีหน้าที่จัดทำและควบคุมดูแลระบบเอกสารที่แยกสองระบบ ด้วยเทคนิคการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบทั้งสองนี้อย่างเห็นผล

หัวใจของการควบคุมเอกสารDocument Controlสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015นี้ คือการจัดทำเอกสารแต่ละประเภทให้ครอบคลุมทุกข้อกำหนดของทั้งสองระบบอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนและไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเขียนคู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อมQuality & Environmental Manualเพียงฉบับเดียว การเขียนระเบียบการปฏิบัติงานProcedureของแต่ละกระบวนการในองค์กรตามข้อกำหนด การเขียนวิธีการปฏิบัติงานWork Instructionเพื่อเป็นมาตรฐานของขั้นตอนการทำงาน การเชื่อมโยงแบบฟอร์มFormการจัดหมวดหมู่เอกสารสนับสนุน Support Documentเพื่อให้สะดวกแก่การใช้ประโยชน์และอ้างอิง รวมถึงหลักเกณฑ์การกำหนดรหัสเอกสารอย่างถูกต้อง การจัดทำMaster Lists, Holder Lists, Revision RecordsและตารางการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015ที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้การจัดทำเอกสารในการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015สามารถครอบคลุมทุกข้อกำหนดของทั้งสองระบบด้วยการเขียนเอกสารเพียงฉบับเดียว เพื่อขจัดความซ้ำซ้อน มิให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานจริง ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นผลในเชิงบูรณาการ 

2.เพื่อให้เข้าใจหลักการสำคัญของการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมISO 14001:2015เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพของการควบรวมระบบ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัดความสามารถของแต่ละกระบวนการ 

3.เพื่อให้สามารถลดความสูญเปล่าในการจัดทำและควบคุมเอกสารแต่ละประเภทของแต่ละระบบ ลดทั้งกระดาษ ลดทั้งเวลาในการจัดทำเอกสาร ลดทั้งกำลังคนที่ต้องมีหน้าที่จัดทำและควบคุมดูแลระบบเอกสารที่แยกสองระบบ ด้วยเทคนิคการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบทั้งสองเข้าด้วยกัน   

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1. QMR, EMR,ผู้จัดการฝ่าย,ผู้จัดการแผนก 

2.เจ้าหน้าที่DCC,เจ้าหน้าที่QMS, EMS, ISO 14001,เจ้าหน้าที่Safety 

3.เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการบริหารคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

4.หัวหน้าแผนก,หัวหน้างาน,ซุปเปอร์ไวเซอร์ 

วิธีการฝึกอบรม

1.บรรยายเนื้อหาหลักทฤษฎี 

2.อธิบายตัวอย่างประกอบที่ชัดเจน 

3. Workshopเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้ 

4. Pre-test, Post-test

 

เนื้อหาหลักสูตร

บทที่1:ระบบการควบคุมเอกสารDocument Controlสำหรับการควบรวมระบบ 

·ความสำคัญของระบบเอกสารสารสนเทศกับระบบในมาตรฐานสากล 

·ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 

·ประเภทของเอกสารสารสนเทศในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 

·สรุปประเภทเอกสารในการควบรวมระบบ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 

บทที่2:หลักเกณฑ์ในการกำหนดรหัสเอกสารสำหรับการควบรวมระบบที่ถูกต้อง 

·หลักสำคัญในการกำหนดรหัสเอกสารสารสนเทศที่ถูกต้อง 

·วิธีที่ดีในการกำหนดรหัสเอกสารแต่ละประเภท 

·ทฤษฎีการกำหนดรหัสเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·การอธิบายและชี้บ่งมาตรฐานการกำหนดรหัสเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

· Workshop #1:กำหนดรหัสเอกสารแต่ละประเภทสำหรับการควบรวมระบบ   

บทที่3:การจัดทำคู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อมQuality & Environmental Manual 

·คู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อม Quality & Environmental Manualคืออะไร 

·องค์ประกอบสำคัญของคู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อม Q & E Manualที่ต้องมี 

·เทคนิคในการเขียนคู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด 

·ใครควรเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำคู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

·คู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ดี มีสิ่งใดเป็นตัวชี้วัด 

· Workshop #2:จัดทำคู่มือคุณภาพและสิ่งแวดล้อมQ & E Manual     

บทที่4:เทคนิคการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานProcedureที่ดีในการควบรวมระบบ 

·ระเบียบปฏิบัติงานProcedureสำหรับการควบรวมระบบที่ดีเป็นอย่างไร 

·เทคนิคการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedureสำหรับการควบรวมระบบที่ถูกต้อง 

·เคล็ดลับการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน Procedureสำหรับการควบรวมที่มีประสิทธิภาพ 

·ปัจจัยหลักและประเด็นสำคัญที่ต้องทบทวน Procedureสำหรับการควบรวมระบบ 

· Workshop #3:จัดทำ ระเบียบปฏิบัติงานProcedureสำหรับการควบรวมระบบ 

บทที่5:เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงานWork Instructionสำหรับการควบรวมระบบ 

·วิธีปฏิบัติงานWork Instructionสำหรับการควบรวมระบบที่ดีคืออะไร 

·องค์ประกอบสำคัญของวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionสำหรับการควบรวมระบบ 

·เทคนิคการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionสำหรับการควบรวมระบบที่ถูกต้อง 

·ตัวอย่างการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน Work Instructionสำหรับการควบรวมระบบ 

·ปัจจัยหลักและประเด็นที่ต้องทบทวน Work Instructionสำหรับการควบรวมระบบ 

· Workshop #4:จัดทำ วิธีปฏิบัติงานWork Instructionสำหรับการควบรวมระบบ 

บทที่6:เทคนิคการกำหนดแบบฟอร์มFormสำหรับการควบรวมระบบ 

·ความสำคัญของแบบฟอร์มสำหรับการควบรวมระบบที่มีประสิทธิภาพ 

·เทคนิคในการจัดทำและกำหนดแบบฟอร์ม Formสำหรับการควบรวมระบบที่ถูกต้อง 

·เคล็ดลับในการเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับ ProcedureและWork Instruction 

บทที่7:เคล็ดลับในการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·หลักสำคัญในการจัดทำ Master Listsสำหรับการควบรวมระบบที่ถูกต้อง 

·เทคนิคในการจัดทำบัญชีผู้ครอบครองเอกสาร Holder Listsที่ดี 

·เทคนิคในการupdateเอกสารสำหรับการควบรวมระบบที่มีประสิทธิภาพ  

บทที่8:การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเอกสารสำหรับการควบรวมระบบด้วยใบDAR 

·ใบDARคืออะไร และปัจจัยสำคัญในการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·เทคนิคการเขียนใบDARที่ดีสำหรับการควบรวมระบบ 

·ขั้นตอนการใช้ใบDARและการติดตามผลของการออกใบ DAR 

บทที่9:เทคนิคการกำหนดตารางการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·ตารางการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ คืออะไร 

·ความจำเป็นที่ต้องมีการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·เทคนิคการกำหนดตารางควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับการควบรวมระบบ 

·หลักสำคัญในการกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·ใครเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำตารางการควบคุมเอกสารในการควบรวมระบบ 

บทที่10:เทคนิคการขออนุมัติทำลายเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·สาเหตุที่ต้องมีการขออนุมัติทำลายเอกสารในองค์กร 

·ประเภทของเอกสารสำหรับการควบรวมระบบที่ต้องมีการขออนุมัติทำลาย 

·เทคนิคและขั้นตอนในการขออนุมัติทำลายเอกสารสำหรับการควบรวมระบบที่ถูกต้อง 

·แนวทางปฏิบัติจริงในการทำลายเอกสารสำหรับการควบรวมระบบที่เหมาะสม 

·ปัญหาที่พบบ่อยและการแก้ไขปัญหาในการขอทำลายเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

บทที่11:การควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบในยุคดิจิตอล 

·เทคนิคการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบในยุคดิจิตอล 

·หัวใจสำคัญในการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบด้วยสื่อโซเชียล 

บทที่12:เคล็ดลับการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบอย่างยั่งยืน 

·ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบ 

·เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการควบคุมเอกสารสำหรับการควบรวมระบบอย่างยั่งยืน

 

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิช

 

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์กุหลาบ เจียมจิตรพานิชสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 เมษายน 2563 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-191-2509, 062-315-5283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 59 ครั้ง