กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ

19 มิถุนายน 2562

Channel Strategy in the Digital Era

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ(19 มิ.ย. 62)    ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบรนด์ที่ปรับตัวเร็วและใช่เท่านั้น จึงจะสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่ Digital Technology ได้เข้ามา Disrupt กลยุทธ์ธุกิจแบบเก่าๆ ธุรกิจต้องมีกลยุทธ์บริหารช่องทางการตลาด (Channel Strategy) ที่สามาถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยการเชื่อมโยงช่องทาง (Channel Integration) ทั้ง Offline และ Online เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ ภายใต้แนวคิดแบบ OMNI Channel เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือคู่แข่งด้วยวิธีคิดในแบบใหม่ๆ
    การทำความเข้าใจบริการช่องทางการตลาดแบบไร้รอยต่อจึงมีความสำคัญยิ่งต่อการอยู่รอดอย่างยั้งยืนของธุรกิจ จุดเริ่มต้นของผู้บริหารในวันนี้ คือการ Disrupt Mindset ของตัวเองก่อน ก่อนที่จะถูก Technology Disruption
Key Contents

1. Marketing landscape in the age of now
    • เข้าใจ Revolution ของธุรกิจ จากยุค Multi-Channel สู่ยุคการสร้างประสบการณ์ผ่านการบริหารช่องทางโดยใช้ Big Data
    • Digital Transformation for Business Sustainability เรียนรู้ผ่าน Case Study ที่ล้มยักษ์ระดับโลกด้วยความไม่เชื่อในดิจิทัล
2. Reshaping Customer Journey
    • Customer Touch point เข้าใจจุดสัมผัสระหว่างแบรนด์และลูกค้าในยุคช่องทางการตลาดแบบผสมผสาน
    • Change in Customer Journey Design การออกแบบเสน้ ทางประสบการณ์ลูกค้าที่ผสมผสานระหว่างช่องทาง offline และ online เพื่อสร้าง Business Platform ใหม่
3. Workshop "Customer Journey Mapping"
    • ทดลองออกแบบการเดินทางของลูกค้าที่ผสมผสานระหว่าง offline และ online เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า
4. Customer Trend & Behavior in the Age of Now
    • เข้า ใจถึงเทรนด์และพฤติกรรมผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล
5. Omni Channel Concept & Strategy
    • เรียนรู้หลักการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Omni Channel
    • การนำเอาหลักการ CRM มาประยุกต์ใช้กับบการตลาด OMNI Channel เพื่อสร้างยอดขายด้วยประสบการณ์ใหม่
    • Case Study : เรียนรู้ตัวอย่างจรงิ จากองค์กรระดับโลกและประดับประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้
6. Workshop "New Challenge in Business Transformation"
    • Identify key challenges ที่องค์กรต้องเผชิญในการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ของธุรกิจ
7. Factors to Success
    • Marketing Communication ออกแบบการทำ Marketing Communication (สื่อสารการตลาด) ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารยุค OMNI Channel
    • Big Data การสร้างฐานข้อมูลและการนำเอามาใช้ทั้ง New Acquisition และ CRM
    • People Management เตรียมพร้อมกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ Mindset ที่เปิดรับการนำเทคโนโลยีมาใช้


Key Benefits

1.เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารช่องทางจำหน่ายแบบไร้รอยต่อทั้ง Offline และ Online เข้าด้วยกัน
2.เพื่อให้เข้าใจและสามารถเพิ่มศักยภาพของช่องทางจำหน่ายในแบบเดิมๆ สู่แบบใหม่ๆ ด้วยวิธีคิดในแบบใหม่ๆ
3.เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพและส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือคู่แข่งขัน โดยเชื่อมโยงช่องทางการจัดจำหน่ายทั้ง Offline และ Online เข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อภายใต้แนวคิดแบบ OMNI Channel ได้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักการตลาด ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ

วิทยากร

อ.กิตติมา ทองเกิด

- Senior Vice President - SME Business Development ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์

- Head of Sales, American Express(Thai) Co.,Ltd.

- Manager - Corporate & VIP Customer Relationship, True Move

- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 มิถุนายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 305 ครั้ง