กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

20 กันยายน 2562


How to Create Event Marketing Plan

หลักสูตรฝึกอบรบ : กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด (ศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562)    เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ Event Marketing การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค ขั้นตอนการวางแผนและข้อคำนึงในการวางแผน Marketing Event Year Plan รวมทั้งกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ
    
     หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดในยุคดิจิทัล บนพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวการณ์ตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของการสื่อสารการตลาดที่มากมายแบบนี้ Event Marketing คือ เครื่องมือการตลาดยอดฮิตที่จะยิง Direct ตรงต่อลูกค้า เพื่อสร้างแรงจูงใจหรือสร้างกระแสแก่กลุ่มเป้าหมาย

    หลักสูตรนี้หวังให้ท่านสามารถวางแผนทำกิจกรรมการตลาดที่คำนึงถึงผลสำเร็จ ด้านการตลาดที่แท้จริงด้วย


Key Contents


- อะไรเปลี่ยนไปบ้างกับกิจกรรมทางการตลาดยุคดิจิทัล
- Lifestyle Marketing Activities
- O2O (Online to Offline) Marketing Activities
- การตลาดเชิงกิจกรรมยุคดิจิทัล คือ กุญแจใหม่ทางการตลาดที่ต้องรู้
- การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์
- การวาง Scope of Marketing Event
- การคิดกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการผู้บริโภค
- ขั้นตอนการวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Implementation Process)
- Marketing Event Year Plan คำนึงถึงอะไรบ้าง
- กรณีศึกษา : การวางแผน Event Marketing ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร


Key Benefits

1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักการและแนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์
2. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ และธุรกิจปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดทำแผนได้
3. เข้าใจปัญหาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดี และไม่ดี
4. สามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
5. จัดทำหรือปรับแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับปีหน้าได้วิทยากร

คุณวิกรานต์ มงคลจันทร์

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
- วิทยากรที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

20 กันยายน 2562 09.00 - 16.00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 02-5592146-7, 085-4858826

ค่าธรรมเนียม (FEE)

6,800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 591 ครั้ง