กลยุทธ์การบริหารและการจูงใจลูกน้อง

29 มิถุนายน 2561

หลักการและเหตุผล

     ผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งในองค์กร เพราะมีหน้าที่ทั้งบริหารคนและบริหารงาน พร้อมๆ กัน ผลงานของเขาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเขารู้จักองค์กรของเขาดีเพียงใด ถ้าเขามุ่งงานเพียงประการเดียว ไม่ให้ความสำคัญกับคนในองค์กร จะบังเกิดผลเสียหายทั้งต่อตนเอง เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงานและต่อองค์กร จะมีผลงานที่ด้อยคุณภาพหรือผลผลิตตกต่ำ เป็นต้น   

     ผู้บังคับบัญชายุคใหม่ จะเป็นผู้บริหารที่รอบรู้เรื่อง "คน" และเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้จิตวิทยารวมทั้งวิจารณญาณในการวิเคราะห์พฤติกรรมของคนตามหลักจิตวิทยาในด้านความคิด ความต้องการตลอดจนการแสดงออกด้วย กิริยาท่าทางและการพูดจา สังเกตพฤติกรรมทั้งในส่วนบุคคลและพฤติกรรมของกลุ่มว่าพฤติกรรมเหล่านั้น มีเหตุผลใดมาเกี่ยวข้อง หรือมีปัญหามาจากเรื่องใด เมื่อวิเคราะห์เหตุและผลแห่งปัญหานั้นได้ถูกต้องชัดเจน ผู้บริหารจะต้องคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ใช้อุปสรรคและปัญหานั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาตนเองได้อีกด้วย

     การนำแรงจูงใจมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชานั้นเป็นงานอย่างหนึ่งของหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา นั่นคือ การใช้จิตวิทยาและศิลปะจูงใจผู้อื่นให้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันเดียวกันผลงานของหัวหน้าเกิดขึ้นจากผลงานของลูกน้องที่ร่วมใจร่วมแรงทำให้ แบบว่า"ลูกน้องดัน หัวหน้าดึง"ซึ่งหมายถึง ลูกน้องมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้งานของหัวหน้า ประสบผลสำเร็จ ส่วนหัวหน้าเองจะมีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนลูกน้องให้มีหน้าที่และตำแหน่งงานที่ดีขึ้น พบว่ายังมีหัวหน้างานหลายต่อหลายคนที่หลงผิดคิดว่าผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมาจากตนเองเพียงฝ่ายเดียว ลูกน้องก็เป็นแค่ผู้ช่วยคนหนึ่งเท่านั้น เป็นหัวหน้าที่เน้นการบริหารงานของตนเป็นหลักไม่สนใจในการบริหารลูกน้องในทีม

     ดังนั้น เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน จึงไม่ควรละเลยที่จะใส่ใจในความคิดความรู้สึกของลูกน้อง การบริหารคนควบคู่ไปกับการบริหารงาน ซึ่งหน้าที่งานอย่างหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าพึงปฏิบัติ นั่นก็คือ การหาวิธีจูงใจลูกน้องในการทำงานโดยใช้หลักจิตวิทยา ทั้งนี้ การจูงใจลูกน้องให้ทำงานให้นั้นมิใช่เรื่องยากที่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานจะทำไม่ได้ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้นำเสนอเทคนิคง่าย ๆ ในการจูงใจลูกน้องด้วยวิธีการที่ทันสมัย เหมาะกับสภาวะปัจจุบันอีกด้วย


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 

1.เพื่อให้หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา เข้าใจความต้องการของมนุษย์ และปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยทักษะด้านการปกครองคน 

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำที่มีทักษะและความสามารถ ในการบริหารลูกน้อง สร้างผลงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวเอง ในฐานะหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาเพื่อบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น

 

หัวข้อการฝึกอบรม

*เทคนิคการเข้าใจลูกน้อง และเข้าถึงลูกน้อง-ทำอย่างไรหัวหน้าจะผูกใจลูกน้องได้ใจจริงๆ 

*จิตวิทยาการปรับตัวของหัวหน้าเข้าหาลูกน้อง-ปรับตัวอย่างไรให้ลูกน้องยอมรับในตัวหัวหน้า 

*คุณเป็นหัวหน้างานแบบใด -เรียนรู้สไตล์ตนเอง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะกับการทำงาน และตัวลูกน้อง 

*การจูงใจ และการชมเชย-การจูงใจและการชมเชยต้องทำอย่างไร 

*การกล่าวตักเตือน และการลงโทษ-สถานการณ์เช่นนี้หัวหน้าหลายคนไม่กล้าเผชิญ 

*กิจกรรมWork shop "การว่ากล่าวตักเตือนลูกน้อง

*การบริหารและการสร้างแรงจูงใจ 

   •จิตวิทยาการใช้แรงจูงใจ 

   •การนำจิตวิทยามาใช้ในการสร้างทัศนคติ 

*กระบวนการบริหารให้ได้ใจและได้งานจากลูกน้อง 


รูปแบบการอบรม

1.การบรรยายเนื้อหา  

2. Work shopสร้างสถานการณ์ 

3.เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

4. Role Playingให้เห็นสถานการณ์จำลอง 

 

อาจารย์ร่มฉัตร แย้มลออ

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ร่มฉัตร แย้มลออสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

29 มิถุนายน 2561 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 274 ครั้ง