กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

19 สิงหาคม 2563


ปัจจุบันองค์กรธุรกิจมีการจัดการผลิตที่เปลี่ยนไป จากการผลิตเพื่อเก็บStockมาเป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า (Make to Order) ทำให้ระบบการผลิตต่างๆมีแนวทางการจัดการผลิตเป็นการผลิตแบบพอดี (Just for sale manufacturing) โดยสภาวะโลกธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องของSpeedเพื่อปรับไปสู่ระบบการผลิตแบบพอดี (Just in Case) และส่งผลให้การจัดซื้อต้องดำเนินการให้สอดคล้อง เป็นการจัดซื้อในลักษณะทันเวลาพอดี (Just in Time Purchasing)

การจัดซื้อแบบทันเวลาหรือการจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องคำนึงถึง"EOQ"หรือปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด รวมถึงการที่จะต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดซื้อและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อคุณภาพที่ถูกต้องของสินค้า (Right Quality) ราคาที่เหมาะสม (Right Price) ภายใต้เงื่อนเวลาที่ตรงกับเป้าประสงค์ (Right Time) เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแข่งขัน ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและเกิดการแข่งขันสูงทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อสามารถเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้เข้าใจและสามารถคัดเลือกคู่ค้าหรือSupplierได้ตามที่ต้องการ

4. เพื่อลดต้นทุนปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

1. การจัดซื้อแบบJust in TimeกับJust in Case

2. การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อต่างๆให้เหมาะสม

3. การจัดทำSupplier ListและApproved Vendor List(AVL)

4. หลักการและวิธีการลดปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Oder Quantity :EOQ)

6.Safety Stockกับปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัย

7. แผนความต้องการวัสดุ (Material Resource Planning: MRP)

8. วิธีการควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังให้ลดลงอย่างเหมาะสม

 

วิธีการสัมมนาการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ และร่วมอภิปราย


หมายเหตุ: หลักสูตรสามารถจัดเป็นIn-House Training

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 063-846-6405

E-mail:info@chosenthebest.comwebsite:www.chosenthebest.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

วิทยากร


อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์สถานที่อบรม (VENUE)

ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด สุขุมวิท

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

19 สิงหาคม 2563 09.30-16.30

จัดโดย

โชเซ่น เดอะ เบสท์
เบอร์ติดต่อ : 0638466405

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 304 ครั้ง