กลยุทธ์การคำนวณผลประโยชน์พนักงานใหม่จากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด

7 สิงหาคม 2563

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานขององค์กรต่าง ๆและความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะPAEsและกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ NPAEsเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงาน

3. ประเภทของผลประโยชน์ของพนักงาน

4. ข้อควรปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

5. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

6. แนวคิดเกี่ยวกับโครงการผลประโยชน์

7. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

8. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

9. ผลประโยชน์หลังออกจากงาน-ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

10. โครงการของกลุ่มนายจ้างโครงการรวมกลุ่มบริหาร

11. โครงการระดับภาครัฐ

12. ผลประโยชน์ที่มีการประกัน

13. การบัญชีสำหรับ ภาระผูกพันจากการอนุมาน

14. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าโครงการสมทบเงิน

15. องค์ประกอบของต้นทุนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

16. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์ ของกิจการPAEsและNPAEsพร้อมตัวอย่างการคำนวณผลประโยชน์หลังออกจากงาน

17. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า-มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้และต้นทุนบริการปัจจุบัน

18. ดอกเบี้ยสุทธิจากหนี้สิน(สินทรัพย์) โครงการ

ผลประโยชน์สุทธิทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร

19. ต้นทุนบริการในอดีตและผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์

20. การวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน(สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ

21. ผลกำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์

22. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า- สินทรัพย์โครงการ

23. การเปรียบเทียบส่วนเกินของโครงการผลประโยชน์กับเพดานสินทรัพย์ คือการลดเงินสมทบVs การจ่ายเงินคืนให้นายจ้าง

24. การแสดงรายการ

25. การเปิดเผยข้อมูล

26. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

27. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

28. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง-การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าพร้อมข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

29. การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงและวันถือปฏิบัติ

30. ตัวอย่างการบันทึกบัญชี การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

31. การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี (ถ้ามี)

32. ข้อคิดอื่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

33. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

7 สิงหาคม 2563 9.00 - 16.30 น.

จัดโดย

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ
เบอร์ติดต่อ : 02-555-0700 กด 1

ค่าธรรมเนียม (FEE)

สัมมนาฟรี

ผู้เข้าชม: 80 ครั้ง