กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

24 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ : กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. (6 ชั่วโมง)
ราคา 4,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

"Update กฎหมายแรงงาน

เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้"


หลักการและเหตุผล     

      "กฎหมายแรงงาน" ข้อบังคับที่รัฐได้กำหนดขึ้น เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างและการทำงาน ซึ่งปัญหาความขัดแย้งส่วนใหญ่ในองค์กร เกิดจากการไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดในการบังคับใช้กฎหมาย ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่ต้องบริหารจัดการและบังคับบัญชาพนักงานในหน่วยงานของตนเอง ย่อมต้องเข้าใจสิทธิและสวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

       ในหลักสูตรนี้ ท่านจะได้เรียนรู้หลักการ Update!! กฎหมายแรงงานและคดีแรงงานใหม่ที่ผู้บริหารยุคใหม่ควรรู้ ความสำคัญของกฎหมายแรงงานต่อองค์กร ตลอดจนกฎหมายแรงงานที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การจ้างงาน วันหยุดวันลา การเลิกจ้าง การลาออก ฯลฯ รวมไปถึง Shared Knowledge เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

Key Contents

♟ รู้กฎหมายแรงงานให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
    • "กฎหมายแรงงาน - เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร"
      - ความสำคัญ แนวคิด หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
      - ผลดีของการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
      - ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากพฤติกรรมของนายจ้างและลูกจ้างในองค์กร เช่น การแชทในระหว่างเวลาทำงาน การโพสต์ข้อความที่ส่งผลต่อการทำงานและองค์กร ฯลฯ

    • "การบริหารงานที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน : ประเด็นปัญหา แนวทางการบริหาร"
       - หลักการสำคัญในการเขียนสัญญาจ้างแรงงาน
       
- ข้อพึงระวังในการจ้าง และเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน
      - การบริหารวันหยุด วันลา (วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาป่วย วันลากิจ และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามกฎหมายใหม่)
      - การปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เช่น การแต่งกาย การลงเวลาทำงาน การยื่นใบลา การแสดงใบรับรองแพทย์
      - การเลิกจ้าง (การบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญาจ้าง ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม) การลาออก การเกษียณอายุ
      - ความแตกต่าง และวิธีการจัดทำใบสำคัญแสดงการทำงาน หนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง
      - ข้อสังเกตในการทำสัญญาจ้างแรงงานภายหลังเกษียณอายุ
      - คดีตัวอย่าง แนวคำพิพากษาศาลฎีกา และตอบข้อซักถาม

♟ การจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารการจ้างงาน
      - บทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

♟ กรณีศึกษาจริงทั้งในกรณีทั่วไป และในกรณีที่เป็นคดีความ
         - ข้อสังเกต และข้อพึงระวังในการจัดทำเอกสารการจ้างงานในยุคที่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ใบสมัครงาน สัญญาจ้างแรงงาน ใบรับรองแพทย์ ประวัติอาชญากรรม ทะเบียนลูกจ้าง หนังสือเตือน ใบสำคัญแสดงการทำงาน ฯลฯ)

 

Key Benefits
1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารควรรู้
2. เรียนรู้ข้อกฎหมายและสามารถประยุกต์ใช้ส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ที่จำเป็นในการบริหารคน บริหารแรงงาน เพื่อลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการตีความกฎหมายระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
3. เพื่อให้เข้าใจในการใช้กฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและผลตอบแทน รวมถึงการจัดทำเอกสารการจ้างแรงงานกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
4. ตัวอย่างคดีสำคัญที่เกิดจากข้อพิพาทแรงงานในองค์กร กรณีศึกษาต่าง ๆ

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวกับ Strategic Center ท่านสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ sbdc.co.th หรือสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 085-4858825

Link : https://www.sbdc.co.th/public-training-calendar/762/กฎหมายแรงงานสำหรับผู้บริหารยุคใหม่/

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน HR พนักงาน ผู้ที่ให้ความสนใจ

วิทยากร

ผศ.ดร.โสภณ เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานศาลยุติธรรม
ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน
นักวิชาการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
นิติกร ประจำฝ่ายกฎหมาย บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญประนอมข้อพิพามแรงงานประจำศาลแรงงานกลาง
กรรมการสรรหา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย


สถานที่อบรม (VENUE)

@ Zoom : Online Virtual Class Training

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.

จัดโดย

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)
เบอร์ติดต่อ : 085-4858825

ค่าธรรมเนียม (FEE)

4,800 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4581 ครั้ง