กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่หัวหน้างานและลูกจ้างต้องรู้ 23 ก.ย. 65

23 กันยายน 2565


สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

 ราคา ท่านละ 1,900 บาท/ท่าน 13.00-17.00 (ุ4 ชั่วโมง)

สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว

สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

หัวข้อในการอบรม

หมวด 1: การแก้ไข-เปลี่ยนแปลง สภาพการจ้าง

นายจ้างทำสัญญาจ้างกับลูกจ้างที่ขัดต่อกฎหมาย บังคับใช้ไม่ได้ (เป็นโมฆะ) มีกรณีใดบ้าง..?

ยกตัวอย่าง  การทำสัญญาจ้าง 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

นายจ้าง มีสิทธิเรียก-รับเงินประกัน การทำงานกับลูกจ้างมีกรณีใดบ้าง..?

ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานที่เรียก-รับเงินประกันได้ 7 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากนายจ้างได้กำหนดขึ้น มีกรณีใดบ้าง..?

ยกตัวอย่าง สวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

สภาพการจ้างที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงระหว่างนายจ้าง กับลูกจ้าง มีกรณีใดบ้าง..?

ยกตัวอย่าง ข้อตกลงที่กำหนดขึ้นร่วมกัน 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

กรณีนายจ้างมีนโยบาย-แก้ไข-เปลี่ยนแปลง-ยกเลิก สภาพการจ้าง ต้องดำเนินการอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง  การเปลี่ยนแปลง สวัสดิการ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

กรณีลูกจ้างมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือ เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสภาพการจ้าง ปฏิบัติให้ถูกกฎหมาย ต้องดำเนินการอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง  การเปลี่ยนแปลง 5 กรณี   พร้อมคำอธิบาย

นายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันกำหนดเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาวันละ2 ชั่วโมงรวมกับค่าจ้างในแต่ละวันทำได้ไหมเพราะอะไร..?

ยกตัวอย่าง การทำงานเกิดเวลาปกติ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

นายจ้างมีนโยบาย-ลดค่าจ้าง-ลดสวัสดิการ-ลดค่าเดินทาง ทำได้ไหม - เพราะอะไร..?

ยกตัวอย่าง  สิ่งที่นายจ้างกำหนด 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

จ้างแรงงานต่างด้าวจ่ายค่าจ้าง-จ่ายสวัสดิการให้ได้รับน้อยกว่าแรงงานไทยนายจ้างทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

ยกตัวอย่าง การจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการเป็นบางส่วน30วันเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งภาครัฐ-ต้องจ่ายค่าจ้างอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การแจ้งภาครัฐ-การแจ้งลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

หมวด : 2 การพิจารณาความผิด เพื่อลงโทษทางวินัย

ลูกจ้างชอบมีพฤติกรรมด่าทอเพื่อนร่วมงาน-ชอบโต้เถียงผู้บังคับบัญชา จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การมีพฤติกรรมต่างๆ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างโพสต์ข้อความด่าบริษัทฯ-ด่าผู้บังคับบัญชา-ด่าเพื่อนร่วมงานลงทางไลน์-ทางเฟซบุ๊กจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัยอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การใช้ข้อความต่างๆ 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างน้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐกำหนดไว้จะมีความผิดอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง ความผิดที่ได้รับทางแพ่ง-อาญา พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างชอบ มีพฤติกรรมมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มาติดต่องานกับนายจ้าง จะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตน 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างชอบดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแล้วเข้ามาทำงานให้กับนายจ้างจะมีความผิดได้รับโทษทางวินัย อย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การดื่มหรือการเสพ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

กรณีลูกจ้างลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ นายจ้างจะแก้ปัญหาอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การออกระเบียบปฏิบัติ-การลงโทษทางวินัย  พร้อมคำอธิบาย

หัวหน้างาน อนุมัติการลาที่ไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ จนเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายจะมีความผิดอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การอนุมัติการลาต่างๆ 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

ปัญหาที่ทำให้พนักงานในองค์กรหรือลูกจ้างตามสัญญาจ้างต่างๆทำผิดวินัยบ่อยๆมาจากอะไร..?

ยกตัวอย่าง จุดอ่อนที่เกิดขึ้น 5 กรณี  พร้อมคำอธิบาย

กรณีลูกจ้างออกจากงานนายจ้างไม่ออกใบสำคัญการทำงานให้จะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อลูกจ้างอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การชดใช้ค่าเสียหายตามตำแหน่งงาน 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่าในระหว่างเป็นลูกจ้างหรือลูกจ้างออกจากงานไปแล้วภายใน 2 ปี ห้ามมิให้ลูกจ้างเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้างหรือไปทำงาน-ไปถือหุ้นหรือไปทำธุรกรรมต่างๆ กรณีลูกจ้างฝ่าฝืนจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

 

ความผิดที่ผู้บริหาร-หัวหน้างานเป็นผู้ลงโทษทางวินัย เป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

ความผิดที่ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)เป็นผู้ลงโทษทางวินัยเป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดวินัย 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

การพิจารณาความผิดเพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นหนังสือเตือนหรือสั่งพักงาน เป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดที่ยังไม่ทำให้เสียการปกครอง  พร้อมคำอธิบาย.

หมวด 3: การออกหนังสือเลิกจ้าง และการป้องกันมิไห้ลูกจ้างฟ้องศาลภายหลัง

การพิจารณาความผิด เพื่อกำหนดลงโทษทางวินัย เป็นกรณีร้ายแรง ซึ่งจะต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ เป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้น  พร้อมคำอธิบาย

เมื่อเกิดปัญหามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นในองค์กรมีพนักงานชุมนุมในเวลาทำงานหรือในเวลาพัก ตรวจสอบพบว่านายจ้างได้รับความเสียหายนายจ้าง เลิกจ้างเป็นบางคนทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

ยกตัวอย่าง การก่อม๊อปเถื่อนหรือการชุมนุมในกรณีต่างๆ  พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างปฏิบัติงานทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง-ไม่จ่ายเงินประกันการทำงานคืนให้ ทำได้ไหม...เพราะอะไร..?

ยกตัวอย่าง การทำผิดในกรณีต่างๆแล้วออกจากงานไป  พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างทำผิดวินัยร้ายแรงในระหว่างที่นายจ้างสอบสวนความผิดได้ไกล่เกลี่ยให้ลูกจ้างลาออกจากงานเพื่อป้องกัน มิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังต้องบันทึกข้อตกลงอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การบันทึกข้อตกลงเพื่อประกอบกับหนังสือลาออกจากงาน พร้อมคำอธิบาย

กรณียื่นหนังสือลาออกก่อนออกจากงาน 30 วัน ทำงานได้3วันแล้วไม่ได้มาทำงานอีก ลูกจ้างจะมีความผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้างอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อนายจ้าง พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านทดลองงานหรือในระหว่างขยายระยะเวลาทดลองงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

ยกตัวอย่าง การบอกกล่าวล่วงหน้าและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้างตามสัญญาจ้างงานปีต่อปีนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง..?

ยกตัวอย่าง การเลิกจ้างสัญญาจ้างต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

 

เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะเหตุมาปฏิบัติงานสาย และนายจ้างได้ตักเตือนแล้วเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

ยกตัวอย่าง การออกแบบหนังสือเลิกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้างที่มีปัญหาด้านสุขภาพ-ลาหยุดงานมาก-หย่อนสมรรถภาพในการทำงานเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

ยกตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้างและการได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้าง เพราะพิษเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ระบาด เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลัง นายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอะไรบ้าง..?

ยกตัวอย่าง การออกหนังสือเลิกจ้าง แลกการได้รับสิทธิของลูกจ้าง  พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้างเพราะปิดกิจการตามสาขาที่นายจ้างเป็นเจ้าของกิจการเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่มีความผิดมีนโยบาย ให้ออกจากงานตามโครงการเกษียณงานก่อนกำหนด ตามที่ระบุไว้ ในข้อบังคับในการทำงาน เพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การจัดทำโครงการ การรับสมัคร การอนุมัติ พร้อมคำอธิบาย

กรณีเลิกจ้าง-ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย จากกการถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเป็นความผิดลักษณะใด..?

ยกตัวอย่าง ความผิดที่ถูกเลิกจ้าง 5 กรณี พร้อมคำอธิบาย

เลิกจ้างลูกจ้างกรณีเกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจจึงมีนโยบายเปลี่ยนนายจ้างใหม่-เปลี่ยนนิติบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ลูกจ้างฟ้องศาลแรงงานภายหลังนายจ้างต้องแจ้ง-ต้องจ่ายอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การได้รับสิทธิของลูกจ้าง พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างออกจากงานลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิวันลาหยุดพักผ่อนอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การออกจากงานในกรณี ต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

ลูกจ้างออกจากงาน-ลาออก-ถูกปลดออก-ถูกไล่ออกจะได้รับสิทธิการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมในอัตราเท่าใด..?

ยกตัวอย่าง การออกกจากงานในกรณีต่างๆ พร้อมคำอธิบาย

นายจ้าง มีนโยบายแก้ไขข้อบังคับในการทำงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่-ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจะตัดหรือเพิ่มข้อความ ต้องดำเนินการอย่างไร..?

ยกตัวอย่าง การแก้ไขหมวด สวัสดิการ หมวดลงโทษทางวินัย พร้อมคำอธิบาย

ถาม - ตอบ - แนะนำ

 

Adminมายด์


สถานที่อบรม (VENUE)

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ติด BTS อโศก

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

23 กันยายน 2565 13.00-17.00

จัดโดย

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : Tel : 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

1900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 4416 ครั้ง