ยืนยันจัด หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

27 มกราคม 2566


หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

 

ราคาหลักสูตรออนไลน์ รับวุฒิบัตรใบประกาศ

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรมZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง0988209929คุณกุ้ง

 

โปรโมชั่น 

·         สมัครลงทะเบียน1ท่าน ในราคาท่านละ2,500บาท ไม่รวมvat 7%

·         สมัครเข้าอบรม4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน

 

หลักการเเละเหตุผล

การวางแผนและควบคุมการผลิตผลิต (Production Planning and Control)เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก

 

วัตถุประสงค์

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการ ตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต เพื่อให้บรรลุตามแผนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึง การปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในทุกขั้นตอนรายละเอียดอย่างครบถ้วน เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามแผนที่ต้องการ

 

เนื้อหาของหลักสูตร

เนื้อหาของหลักสูตร

09.00-10.30:  -ความหมายของการวางแผนและควบคุมการผลิต และคำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการ

วางแผนและควบคุมการผลิต

-ความสำคัญของการผลิตและกระบวนการควบคุมการผลิต

-หลักพื้นฐานและความสำคัญของระบบการผลิต

-องค์ประกอบที่สำคัญของการวางแผนการผลิต

-ขั้นตอนหลักของการวางแผนการผลิต

-ขั้นตอนและรายละเอียดของการวางแผนการผลิต

-ระบบการผลิตทันเวลา (Just-in-Time หรือJIT)

-ข้อกำหนดของการวางแผนและควบคุมการผลิต

-การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

-หน้าที่และการประสานงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรเพื่อการวางแผนการผลิต

-แนวคิดและเครื่องมือของการเสริมสร้างเสริมประสิทธิภาพในการผลิต

-การลดความสูญเสียในการผลิต

10.30-10.45:  พัก15นาที

10.45-12.00:  -การวิเคราะห์ค่าCycle timeการผลิตของกระบวนการทำงานอุตสาหกรรม

-การคำนวณอัตราการผลิต (cycle time)

-การวัดค่าCycle timeการผลิตสินค้า

- Takt time & Cycle time

- Process time & Cycle time & Manpower

-การปรับเรียบการผลิต : การปรับค่าCycle timeการผลิตให้สมดุลเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

12.00-13.00:  พักเที่ยง

13.00-14.30:   - องค์ประกอบของการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ

-การควบคุมการผลิต (Production Control)

-องค์ประกอบของการควบคุมการผลิต

-วัตถุประสงค์ของการควบคุมการผลิต

-หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการผลิต (Functions involved in Production

Control)

-ประโยชน์ของการควบคุมการผลิต (Advantages of Production Control

14.30-14.45: พัก15นาที

14.45-16.00:  -กลยุทธ์การเรียงลำดับงานการผลิตสำหรับการวางแผนการผลิต

-การวางแผนการผลิตด้วยProduction Board

-สาเหตุของความไม่สำเร็จในการวางแผนการผลิต

-การสร้างตารางแผนการผลิตหลัก MPS (Master Production Schedule)

-การสร้างสูตรการผลิตสินค้า (Bill of Material : BOM)

-การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ MRP (Material Resource Planning)

 

ระยะเวลาอบรม  1วัน วันละจำนวน6ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา09.00-16.00น.

รูปแบบการฝึกอบรม การบรรยาย ผ่านระบบOnlineด้วยApplication Zoom

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก ผู้จัดการโรงงาน/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ฝายวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า วิศวกร

 

วิทยากร : อาจารย์ อนันต์ ดีโรจนวงศ์

- MBA Logistics Management

- Lean Production Consultant

-ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมอุตสาหกรรมสนับสนุน (A.S.I.A.)

-ที่ปรึกษาเครือข่ายLean Productionสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

-ที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

-อาจารย์พิเศษและวิทยากรด้านการผลิตและโลจิสติกส์ ม.รัฐฯและเอกชนหลายแห่ง

-ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นโครงการ OPOAIกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: [email protected]

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หัวหน้างาน พนักงาน ผู้ที่สนใจอบรม

สถานที่อบรม (VENUE)

อบรมออนไลน์

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

27 มกราคม 2566 09.00-16.00

จัดโดย

ฝึกอบรม บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ : TEL : 02-577-5369, 098-8209929

ค่าธรรมเนียม (FEE)

2500 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 100 ครั้ง