หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน สิงหาคม

 สิงหาคม 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (31 ส.ค. 61) อ.พลกฤต

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (31 ส.ค. 61) อ.พลกฤต

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (29 ส.ค. 61) อ.พลกฤต

ยืนยัน หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (29 ส.ค. 61) อ.พลกฤต

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”(30 ส.ค. 61)

Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องมือพื้นฐานทางสถิติทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นการลดความผันแปรของกระบวนการด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 Sigma จากการใช้เครื่องมือตั้งแต่ De

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI & BSC) ที่ถูกต้องใน การทำงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ นั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

หลักสูตร การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน เชิงรุก (28 ส.ค. 61) อ.พลกฤต

ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงโดยหลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านกลยุทธ์และวิธีการในการบริหารงาน การบริหารคน โดยกลุ่มผู้นำหรือหัวหน้าจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีส่วนสำคัญ (Key Man) ในการบริหารงาน โดยต้องอาศัยทักษะกระบวนการคิดวางแผนงาน (Planning) ทักษะกา

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การควบคุมคุณภาพและระบบการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (22 ส.ค. 61)

ในโลกแห่งการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นทุกวันทุกๆ องค์กรต่างพัฒนายกระดับคุณภาพของสินค้าของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ตรงกับความต้องการและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การควบคุมคุณภาพจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงคว

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หลักสูตร เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (31 ส.ค. 61) ดร. สันติชัย

หลักสูตร เทคนิคการประเมินสมรรถนะ (31 ส.ค. 61) ดร. สันติชัย

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

3เทคนิค ปั้นธุรกิจออนไลน์ให้ได้อย่างเซียน

ุรสร้างยอดขายออนไลน์ให้ปัง ด้วยเทคนิคการทำออนไลน์และการโฆษณาหน้าเวปของคุณ

จัดโดย S7S

เทคนิคสุดยอดแห่งการสร้างระบบความคิดสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือ ในองค์กร มักจะพบคำถามที่ว่า ...จะใช้สมองอย่างไร ถึงจะคุ้มกับสมองที่เรามีอยู่อย่างเต็มที่และคุ้มค่า...จะใช้ชีวิต และเวลาอย่างไร...ถึงจะมีความสุขได้ครบวงจรและมีคุณค่า ? ผู้เชี่ยวชาญที่มีอัจฉริยภาพ ได้วิจัยไว้ว่า ไม่มีคำตอบที่แน่นอน

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

สุดยอดนักขายเชิงรุก (Super Proactive Sales)

จะเน้นในเนื้อหาสำหรับนักขายให้รู้ถึงสภาพตลาดของกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างความสมบูรณ์แบบในความเป็นนักขาย

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

สู่ความเป็นเลิศทักษะ "การเขียนรายงาน" ภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้เทคนิคและวิธีในการสื่อสารด้วยการเขียนรายงานและเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ถูกหลักไวยากรณ์ และเข้าใจถึงวัฒนธรรม ย่อมเสริมสร้างความประทับใจที่ดีต่อลูกค้าที่ติดต่อ และส่งผลดีต่อการตกลงทางธุรกิจ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การเขียน Action Plan โดยใช้ระบบ KPI และ BSC

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างดัชนีชี้วัดผลงานหลัก (KPI & BSC) ที่ถูกต้องใน การทำงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

การทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องเผชิญกับอุปสรรคและถ้าท่านต้องเป็นหัวหน้า ท่านหนีคนไม่ได้

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ นั้น ต้องใช้ทักษะความรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการบริหารคน เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท

จัดโดย บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1