หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน กันยายน

 กันยายน 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร Communication Power for Manager

" สร้างพลังแห่งการสื่อสารแบบสร้างสรรค์ เพื่อสร้างทีมสู่ความสำเร็จ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT)

การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่องมาจากการทำงาน ทำให้ได้รับผลกระทบความเสี่ยง (RISK) ไม่ว่าเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน หรือภายนอก หากไม่มีการวิเคราะห์หรือการประเมินความเสี่ยงไว้เลย ย

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หลักสูตร From Good to Great Manager

" เป็นผู้บริหารที่ดีอาจไม่เพียงพอ ก้าวสู่อีกระดับสู่การเป็นเกรทเมเนเจอร์ !! "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่ต้องรู้ในงานบริหารธุรกิจ

" อัพเดทกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

การบริหารระบบงานเอกสารแบบครบวงจร อ.ประภาภรณ์

องค์กรปัจจุบันมีในการรณรงค์ให้ลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรให้สิ้นเปลืองน้อยลงนำเอาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น หลายองค์การได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มี

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ อ.ชัยรัตน์

ในการจัดการการขนส่ง (Transportation Management) ไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนทางธุรกิจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยระบบการจัดส่งแบบทันเวลาพอใจ (JIT-Transportation) การสื่อสารแบบเวลาจริง (Real time communication) การทำงานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่เกี

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

TIFFA ITBS : หลักสูตร Project Cargo Management การจัดการขนส่งสินค้าโครงการ ที่เดียวในประเทศไทย

เพราะการขนย้ายสินค้าโครงการ ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และความชำนาญจริง ดังนั้นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการหาโซลูชั่นการขนส่งที่ดีที่สุด ”

จัดโดย TIFFA ITBS

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (3 ก.ย.. 61) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (3 ก.ย.. 61) อ.ประเสริฐ

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร

  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่ง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ (HRD for New HRD Staff)

สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Tool) ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างสอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กร

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เทคนิคการสอบสวนและลงโทษ และเอกสารที่ใช้ในการแจ้งเตือน

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และเกิดทักษะในการสอบสวน และเข้าใจถึงมาตรการลงโทษทางวินัย แก่พนักงานที่กระทำความผิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

การขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

ในทางธุรกิจการขนส่งสินค้าถือว่ามีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายยิ่งมีความสำคัญและต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่พนักฝ่ายปฏิบัติงานรถขนส่งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

1 ปีมีครั้งเดียวกับสุดยอดงานสัมมนา " Global Economic Global Investment 2018"

เกาะติดสถานการณ์สงครามการค้า ( Trade War) และนโยบายด้านภาษีการนำเข้า ภาษีศุลกากร (Tariffs Tax) และนโยบายสำคัญต่างๆ ระหว่างอเมริกากับจีน รวมทั้งประเทศคู่ค้าอื่นๆ

จัดโดย Wealth formation Academy

การบริหารผู้ขายเพื่อการจัดซื้อแบบยั่งยืน (Supplier Development for Sustainability Procurement)

องค์กรผู้ซื้อจะต้องบริหารจัดการกับผู้ขายที่ตนเองซื้อสินค้าอย่างไร เพื่อที่จะส่งผลทำให้การซื้อขายเป็นไปแผนการทางธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

การวิเคราะห์ต้นทุนและราคาของสินค้าบริการ...เพื่อพัฒนางานจัดซื้อ (Cost & Price Analysis) รุ่นที่ 24

หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญให้ "นักจัดซื้อ" ทุกคน สามารถคิดวิเคราะห์ให้เห็นถึงต้นทุนและราคาที่แท้จริงและเหมาะสม ของสินค้าและบริการที่ต้องการได้อย่างถูกต้องมากที่สุด

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

การเป็นหัวหน้างานและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงาน (Supervision and Motivation @ Work)

การพัฒนาให้ผู้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้างาน” มีพื้นฐานที่ดีในการบังคับบัญชาและการสร้างแรงจูงใจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ซึ่งจะส่งผลการบริหารคนและการบริหารงานของหัวหน้างาน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ”

จัดโดย People Synergy Co., Ltd.

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner 2 ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1