หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน สิงหาคม

 สิงหาคม 2561

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

" เรียนรู้แนวความคิดด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เครื่องมือและขั้นตอน ในการค้นหาและจัดกลุ่มลูกค้ารายหลัก "

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล (15 ส.ค. 61) อ.ประเสริฐ

1) ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ 2) มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร 3) การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C 4) หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง 5) แนวทาง

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างานน (On-the-Job Training for Supevisor)

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการสอนงาน On-the Job Training ให้กับหัวหน้างานและพนักงานอาวุธโส ที่จะต้องสอนงานและเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ ที่เข้ามาทำงานใหม่

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

พัฒนาผู้จัดการรุ่นใหม่ GenY ให้เก่งงานและเก่งคน (Develop New Gen Y Manager)

พัฒนาภาวะผู้นำของผู้จัดการ Gen Y ให้เก่งงานและเก่งคน เพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่เป้าหมาย

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การจัดทำข้อคำถามสัมภาษณ์มาตรฐานเพื่อให้ได้คนที่ "ใช่" สำหรับ Recruiter และหัวหน้างาน

หลักสูตรที่จะช่วยให้ HR Recruit และหัวหน้างาน มีข้อคำถามสัมภาษณ์มาตรฐานในการสัมภาษณ์งานเพื่อประหยัดเวลา และคัดเลือกคนที่ "ใช่" อย่างได้ผล

จัดโดย

กลยุทธ์ปิดการขายและงานหลังการขาย

หลักสูตรนี้จะช่วยให้พนักงานขายมีความมั่นใจ และกล้าที่จะปิดการขายด้วยวิถีทางที่เหมาะสม ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้ยอดขายตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและสามารถปฏิบัติงานหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการรักษาลูกค้า... สร้างโอกาสในการขายที่เพิ่มขึ้น

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

สร้างพลัง-เสริมทักษะการขายเพื่อเพิ่มยอดขายให้องค์กร

พัฒนาให้นักขายมีทักษะการขายที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้ ทำให้มีพลังและกำลังใจในการทำงานขายให้สำเร็จสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

8 สิงหาคม 2561...กฎหมายแรงงานเพื่อการพัฒนาองค์กร (HR Law for Organization Development)

ผู้บริหารขององค์กร โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายแรงงาน ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เริ่มตั้งแต่ประเภทของสัญญาจ้างงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ์ ตลอดไปจนถึงการเลิกส

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

ยุทธวิธีแนวทางการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและตรวจนับสินค้าประจำปี

คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บรักษาและจ่ายสินค้าซึ่งองค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ยิ่งหากสินค้าที่เก็บมีมูลค่าที่มากแล้วยิ่งต้องมีมาตรการดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการรับ จ่าย จัดเก็บ การตรวจนับสินค้าประ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

โลจิสติกส์กับการจัดการสินค้าคงคลัง

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันล้วนต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ และกิจกรรมภายในองค์กร เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บ การบริหารคลังสินค้า การผลิต การกระจายสินค้า และการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

EQ & Self Development เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน

สร้างและพัฒนาบุคลากรให้ทำงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สนุกกับงาน…ทำงานด้วยกันได้ผลดีขึ้น

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (หลักสูตร 1วัน) Professional HRD Officer

หลักสูตรที่ช่วยปูพื้นฐานในงานพัฒนาบุคลากรสำหรับ HRD มือใหม่

จัดโดย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

การจัดทำตัวชี้วัด KPIs ที่ได้ผลและใช้ได้จริง

KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

จัดโดย สถาบันฝึกอบรมโมติวา

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการตั้งคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและเชิงสรรมถนะ (Workshop & Practice for BBI & CB

หลักสูตรที่จะช่วยให้ HR และหัวหน้างาน ผู้ทีมีหน้าที่สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน สามาถตั้งคำถามเชิงพฤติกรรมและคำถามเชิงสรรถนะเพื่อสัมภาาณ์และคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จัดโดย

ยืนยัน เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (10 ส.ค. 61) อ.ประเสริฐ

· ละลายพฤติกรรม ICE BREAK · ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) · ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” · เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน · ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SH

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU1