หลักสูตรอบรมสัมมนาทั้งหมด ในเดือน พฤษภาคม

 พฤษภาคม 2562

Banner หน้า List หลักสูตร  ส่วนหัว

กลยุทธ์การสร้างแผนกิจกรรมทางการตลาด

การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 7 พ.ค.62

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน 7 พ.ค.62

จัดโดย บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ยืนยัน หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น 3 พ.ค.2562

การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์กรใส่เงินทุนเข้าไปมหาศาลหวังให้การบริการตอบโจทย์ บางองค์กรก็ลิดรอนการบริการมากเ

จัดโดย http://inwtraining.com

Management Way in Disruptive Innovation Age

Disruptive เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จัดโดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic)

15 พ.ค.62 ยืนยัน Update พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน แก้ไขฉบับที่ 7 (2562) และประเด็นสำคัญที่นายจ้างและ HR ต

เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม : 1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 3. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างเหมา

จัดโดย Tess Training

15 พ.ค.62 หลักสูตร ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่ สู่ความเป็นมืออาชีพ…การบริหารการประชุม (Smart Secretary T

วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วิทยากรดีเด่น ประจำปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร

จัดโดย Tess Training

16 พ.ค.62 ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม

จัดโดย Tess Training

23 พ.ค.62 ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 Modification to keep up with Selling 4.0

ที่มาของหลักสูตร วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตรของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตล

จัดโดย Tess Training

23 พ.ค.62 ยืนยันหลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริห

จัดโดย Tess Training

ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาศักยภาพสู่การทำงานยุคใหม่ (Modern Human Resource Officer)

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ งานสรรหาว่าจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์งานวินัยและแรงงานสัมพันธ์ งานอบรม

จัดโดย http://inwtraining.com

หลักสูตร ภาษาอังกฤษภาคปฏิบัติสำหรับคนทำงาน 11 พ.ค.62 รับจัดในองค์กรIN-House

1. มีความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุว่าทำไมเรียนภาษาอังกฤษมาหลายปีแต่ยังใช้จริงๆ ไม่ได้ 2. มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ 3. มีความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ 4. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสื่อสารในที่ทำงาน 6.

จัดโดย http://inwtraining.com

หลักสูตร : การบริหารการผลิตและแก้ไขปัญหาที่หน้างานสำหรับหัวหน้างานมือใหม่ (Production and Daily Mana

เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้ก

จัดโดย http://inwtraining.com

E.Q. สร้างสุขและความสำเร็จ...ในงานบริการ (Service Excellence with E.Q.) รุ่น 4

เมื่อเกิดความเครียดในการทำงาน การที่ทีมงานจะบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจและมีความสุขจึงเป็นเรื่องที่ยากมากๆ หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกำลังใจ ปรับทัศนคติ ปลุกพลังที่อยู่ในตัวทีมงานให้ออกมาเป็นพลังในการให้บริการอย่างมืออาชีพ และสามารถสร้างผลงาน

จัดโดย People Synergy

การปิดการขายเชิงรุกสำหรับทีมงานขายมืออาชีพ (Closing The Deal With ProActive Sales Closing) รุ่น 16

การปิดการขาย...เป็นเรื่องที่ทีมงานขายจำนวนมากกังวล เพราะกลัวลูกค้าปฏิเสธหรือลูกค้ามีข้อโต้แย้ง แท้จริงแล้ว ลูกค้าที่ให้ความสนใจ ก็อยากที่จะตัดสินใจซื้อ เพราะจะได้รับผลประโยชน์ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เจออยู่ได้ ลูกค้าจะมีความสุขทุกครั้งที่ซื้อสำเร็จ

จัดโดย People Synergy

การบริหารและการขายให้กับลูกค้ารายหลัก (Key Accounts Management : Manage Them Profitably) รุ่นที่ 21

การช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญหรือลูกค้าหลัก (Key Account) จากคู่แข่งและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุด คือสูตรหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ รอดพ้นวิกฤตได้เร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ใครคอยบอกว่าเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง

จัดโดย People Synergy

การขายบนพื้นฐานความสัมพันธ์ (Relationship Selling :: Stop 'Selling' & Start 'Building Relationship)

การรักษาลูกค้าชั้นดีสิ่งสำคัญคือนักขายต้องมีระบบการบริหารงานการขาย ด้วยเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า การสื่อสารกับลูกค้าอยู่สม่ำเสมอเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ทางการขาย ที่สำคัญความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านการขายจะต้องมีจิตสำนึก ในการสร้างความพึ

จัดโดย People Synergy

Banner หน้า List หลักสูตร ส่วนท้าย
Banner ขนาดใหญ่ ส่วนล่างหน้า Training List (SBDC)
CU2