Writing for PR การเขียนสไตล์พีอาร์

21 กรกฎาคม 2561


แนวคิดหลัก

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นภารกิจที่สำคัญของพีอาร์ และเครื่องมือหนึ่งที่จำเป็นมากๆ ซึ่งทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และแก้ไขความเข้าใจผิด คือการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

ขอเน้นค่ะ!!! การเขียนจำเป็นมากต่อการสื่อสาร

แต่ยุคนี้ พีอาร์ส่วนใหญ่ยังเขียนงานไม่ตรงประเด็น บางครั้งก็ยาวเกินไป จนไปทำข่าวไม่ได้ และกลุ่มเป้าหมายอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจ เพราะไม่รู้จะบอกอะไรกันแน่ ???  หรือบางครั้งก็สั้นเกินไปจนไม่ทราบว่าต้องการสื่อสารในประเด็นใด

เขียนไม่ตรงประเด็น !!! อาจทำให้การ PR ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ดังนั้น หากคุณจะยังคงทำงานพีอาร์  การเรียนรู้เทคนิค "การเขียน" และฝึกทักษะการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นประจำ จะช่วยให้ผู้ที่ทำงานพีอาร์และผู้ที่ต้องเขียนงานพีอาร์ทุกท่านสามารถสื่อสารไปถึงกลุ่มเป้าหมายและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้อการอบรมภาคทฤษฎี
• หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ • การหา Content เพื่อนำเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์• การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)• การเขียนสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์• การเขียนบทความประชาสัมพันธ์• การเขียนบทสัมภาษณ์• การเขียนจดหมายเชิญสื่อมวลชน• การเขียน Photo Caption• การเขียนคำกล่าว  • การเขียน MC • การเขียนเพื่อการจัดงานแถลงข่าว• การเขียนรายงานผล (Report for PR)

ภาคปฏิบัติ  • การหาประเด็นมาเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ • การจัดภาพข่าวและเขียนบรรยายใต้ภาพ • การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) • การเขียนบทความประชาสัมพันธ์ • การเขียนเพื่อจัดงานแถลงข่าว 1 งาน

ประโยชน์ที่ได้รับหลังเข้าอบรม

•เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในเป้าหมายที่แตกต่างกัน• สามารถเขียนงานเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ• ได้รับทักษะการเขียนและสามารถนำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาการเขียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำหนดการอบรม ระยะเวลาอบรม 1 วัน อัตราการอบรม 5,000 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และเจ้าของกิจการและสินค้าที่ต้องการทำพีอาร์ด้วยตนเอง

วิทยากร

กรกนก จึงภักดี 

ที่ปรึกษาอิสระด้านประชาสัมพันธ์


สถานที่อบรม (VENUE)

รร.จัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

21 กรกฎาคม 2561 9.00-17.00

จัดโดย

AKD SOLUTION CO.,LTD.
เบอร์ติดต่อ : 062-956-5162

ค่าธรรมเนียม (FEE)

5,000 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 455 ครั้ง