Train the Trainer เทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพ

3 กันยายน 2562

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรเทคนิคก้าวสู่วิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดยเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1.เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพ

2.เสริมสร้างทักษะการเป็นวิทยากรจากการฝึกปฏิบัติ

 

เนื้อหาสำคัญ (Training Courses)

ส่วนที่หนึ่ง ข้อคิด ควรคำนึงถึง

·ปรับทัศนคติในการเรียนรู้เรื่องการเป็นวิทยากร 

·เสริมสร้างความพร้อมก่อนลงสนาม 

·เทคนิคการวิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน 

·การเตรียมเอกสาร อุปกรณ์ และการปรับระดับคิดในการนำเสนอ 

·เทคนิคการสร้างOne Slideแบบมืออาชีพ 

· 15นาทีแรกในการสอนงาน 

ส่วนที่สอง ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ 

·บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน 

·ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล 

·เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง 

·พูดดี หรือพูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด 

·สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด 

·เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ 

·เทคนิคการประเมินผลหลังการสอน 

·การพูดโดยไม่มีการเตรียมตัว 

·ฝึกล็อคสายตาผู้ฟัง 

·การนำเสนอต่อหน้าชุมชน 

·การสรุป และตอบคำถาม 

ระยะเวลา : หลักสูตร1วัน (6ชั่วโมง)

 

วิธีการดำเนินการ

1.การบรรยายแบบผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม 40 % 

2.กิจกรรมกลุ่มWork Shop /ฝึกปฏิบัติจริง60%

 

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรี

 

โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท26

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ3,900บาท

สมาชิก ท่านละ3,500 บาท

ลงทะเบียน3ท่านขึ้นไป ท่านละ3,200บาท

ลงทะเบียน5ท่านขึ้นไป ท่านละ2,900บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%**


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
34/289หมู่บ้านไทยสมบูรณ์ 2หมู่ที่2ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. :02-191-2509,062-315-5283

วิทยากร

อาจารย์ประกาศิต สพฤกษ์ศรีสถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมอไร้ซ์ สุขุมวิท ซ.26

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

3 กันยายน 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-1912509,062-3155283

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 55 ครั้ง