Smart Presentation for KAIZEN

28 สิงหาคม 2562

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ
2. เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น
3. เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการนำเสนอ

หัวข้ออบรม
- แนวทางการนำเสนอโดยใช้หลักบันได 13 ขั้น ของการนำเสนอที่ดี 
- ข้อแนะนำในการวางท่าทางเมื่อต้องนำเสนอผลงาน
- การใช้ไมโครโฟนและอุปกรณ์ในการนำเสนอ
- เทคนิคการนำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจผู้ฟัง
- การทำ Presentation Plan
- หลักการนำเสนอด้วยเทคนิค 3 C

วิธีการ การบรรยาย การสาธิต และการฝึกปฏิบัติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมเนื้อหาผลงาน kaizen มาด้วย เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัตินำเสนอผลงานจริง


ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,800 บาท [ บวก VAT 7% = 4,066 บาท ]
          ราคาสมาชิก 3,300 บาท [ บวก VAT 7% = 3,531 บาท ]ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่
http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=38257

 โทรศัพท์ 0-2882-7519 , 0-2882-7598 , 065-8849097
e-mail : info2@trainingbymotiva.com
id line : @trainingbymotiva
www.trainingbymotiva.com  
สถาบันฝึกอบรมโมติวา 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

บุคลากรที่ต้องนำเสนอโครงการ KAIZEN

วิทยากร

วราภรณ์ ไท้สุวรรณ

สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรม my hotel CMYK

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

28 สิงหาคม 2562 9.00-16.00 น.

จัดโดย

สถาบันฝึกอบรมโมติวา
เบอร์ติดต่อ : 028827598

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3800 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ผู้เข้าชม: 436 ครั้ง